Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Współpraca z organizacjiami pozarządowymi

Aktywna współpraca  Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz  liderami środowisk lokalnych pozwala na pełniejsze zaspakajanie potrzeb konkretnych grup społecznych, a także  sprzyja integracji środowiska lokalnego.

Poprzez bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców w realizacji zadań publicznych zwiększa się  dostępność i zakres świadczonych usług, a tym samym poprawia się efektywność wydatkowania środków publicznych.

Osoba zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi: Irena Weber – tel. 77 469 55 24 w. 203, mail:

Ramy współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalane  są corocznie w Programach współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze zadań pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami.

Uchwała nr XLIV/444/2014 z dnia 30.10.2014 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
PDFUchwała nr XLIV.444.2014.pdf

Przepisy ustaw regulujące działalność pożytku publicznego  przez organizacje pozarządowe, uzyskiwanie i rozliczanie dotacji na wykonywanie zadań publicznych:  
PDFUstawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf (Dz.U z 2010r Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)
PDFRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.  (Dz.U z 2011r, Nr 6, poz. 25)

Opolskie Biuro Organizacji Pozarządowych: http://www.trzecisektor.opole.pl/
 

l.p.

numer w Rejestrze Sądowym

nazwa Stowarzyszenia lub jednostki terenowej

adres siedziby

kod pocztowy, ulica

telefon/fax, email

obszar działania

 1.  

0000022030

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHRÓŚCICACH

46-080 Chróścice

UL. Powstańców 11

Tel. 77 469 52 60

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  w tym zakresie z instytucjami  i stowarzyszeniami.

 1.  

0000028966

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZENIU MAŁYM

46-081 Dobrzeń Mały

Ul. Opolska 113

Tel. 77 469 62 00

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  w tym zakresie z instytucjami  i stowarzyszeniami.

 1.  

0000029400

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZENIU WIELKIM

46-081 Dobrzeń Wielki

Ul. Młyńska 6B

Tel. 77 469 52 88

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  w tym zakresie z instytucjami  i stowarzyszeniami.

 1.  

0000038675

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUP

46-082 Kup

Rynek 2

Tel. 77 469 55 66

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie   w tym zakresie z instytucjami  i stowarzyszeniami.

 1.  

0000076282

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZARNOWĄSACH

46-020 Czarnowąs

Ul. Wolności 17 Tel. 77 469 10 73

1.Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie  w tym zakresie z instytucjami   i stowarzyszeniami.

 1.  

0000232597

GMINNE ZRZESZENIE „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” W DOBRZENIU WIELKIM

46-081 Dobrzeń Wielki

Ul. Namysłowska 44

Tel. 77 469 55 24

e-mail:

propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania zrzeszenia.

 1.  

0000105972

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY TOR

46-081 Dobrzeń Wielki

Ul. Sportowa 1

Tel. 77 469 67 27

www.tordobrzen.pl

e-mail:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 1.  

11/2002

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB  SPORTOWY   LUKS " PODIUM "  KUP

46-082 Kup

ul. 1 Maja  6 A

tel. 77-4695- 492 /605959120  e-mail:

Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki w środowisku  wiejskim poprzez organizację zawodów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Treningi  i szkolenie  utalentowanej młodzieży. Udział w państwowym systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz w systemie sportu kwalifikowanego przez organizowanie  imprez lekkoatletycznych i udział   w zawodach organizowanych przez PZLA i OOZLA i inne organizacje sportowe.

 1.  

0000385962

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU TRENINGU BRAMKARSKIEGO NA ŚWIECIE

46-020 Czarnowąsy

Ul. Jagiełły 11

Tel. 508 695 873

e-mail:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

 1.  

0000207748

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW ELEKTROWNI OPOLE S.A.

46-021 Brzezie

Elektrownia Opole S.A

Tel. 77 423 52 07

e-mail:

 

prowadzenie działań w celu zabezpieczenia praw nabytych przez emerytów i rencistów Elektrowni "Opole" S.A. - uzyskanych w wyniku ich pracy zawodowej. Stworzenie więzi pomiędzy byłymi pracownikami bazując na śledzeniu aktualnych problemów, rozwoju i dążeniach Elektrowni "Opole" S.A.

 1.  

 

0000061591

STOWARZYSZENIE ROZWOJU INICJATYW „ŚWIERKLE”

46-020 Świerkle

Ul. Kupska 5

Tel. 77 469 60 43

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju sportu, kultury i rekreacji,popieranie wszelkich przedsięwzięć i instytucji służących umacnianiu i propagowaniu dziedzictwa kulturowego, uwzględniając warunki regionalne.

 1.  

 

0000226543

STOWARZYSZENIE MAZORETEK POLSKICH, ROZWOJU KULTURY I SPORTU

46-081 Dobrzeń Wielki

Ul. Namysłowska 20

Tel. 77 469 66 33

www.majorette.org.pl

e-mail:

Inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój sportu, kultury i rekreacji,

Rozwój i popularyzacja tańca mażoretkowego, pom-pom
i cheerleaderek w Polsce,

Reprezentowanie  mażoretek, pom-pom, cheerlederek w kraju i za granicą,

Zrzeszanie grup mażoretkowych, pom-pom, cheerleaderek, wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń

- Poznawanie, kultywowanie
i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego,

- Propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno -gospodarczego,

- Współudział w tworzeniu

i realizacji programów rozwoju kulturalnego,

- Rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, służących wyrażaniu opinii i zaspakajaniu potrzeb społeczno – kulturalnych obywateli,

- Wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno – kulturalnej, regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, ogniw samorządu terytorialnego, związków twórczych i innych organizacji społecznych.

- Wspieranie i promocja młodych talentów,

- Pomoc niepełnosprawnym
w aktywnym uczestnictwie
w rozwoju kulturalnym, sportowym oraz dostępie do rekreacji.

 1.  

0000017757

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA SLĄSKU OPOLSKIM GMINNE KOŁO TSKN w Dobrzeniu Wielkim

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Reymonta 2

tel. 77 4695 593

Działalność społeczno-kulturalna kół terenowych oraz zarządu gminnego na poziomie lokalnym. Pielęgnowanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego, języka oraz podtrzymywanie związków ze współczesną kulturą niemiecką, pobudzanie, inspirowanie i wspieranie działań kulturalno-artystycznych mniejszości niemieckiej oraz prezentacja dorobku kulturalnego w swoim środowisku, w regionie i poza nim. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań  sprzyjających rozwojowi społeczno-kulturalnemu społeczności lokalnych.

Ochrona języka oraz dóbr kultury i tradycji mniejszości narodowej.

 

KOŁO TERENOWE TSKN Dobrzeń Wielki

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Reymonta 2

tel. 77 4696 169

KOŁO TERENOWE TSKN Dobrzeń Mały

46-081 Dobrzeń Mały                                                           ul. Opolska 113

Tel. 77 4696 532

 

KOŁO TERENOWE TSKN Czarnowąsy

46-020 Czarnowąsy

ul. Wolności 91

tel. 77 4691 006

KOŁO TERENOWE TSKN Chróścice

46-080 Chróścice

ul. Szkolna 11

tel. 77 4695 196

KOŁO TERENOWE TSKN Kup

46-082 Kup

ul. Rynek 13

tel. 77 4695 276

 1.  

0000131551

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM ODDZIAŁ GMINNY w Dobrzeniu Wielkim

46-080 Chróścice

ul. Szkolna 11

tel. 77 4695 029

 

Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, osób starszych, schorowanych i samotnych, poprzez wsparcie finansowe.

 

 1.  

0000248927

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FORMACJI TAŃCA NOWOCZESNEGO SCORPION

46-020 Krzanowice

Ul. Armii Ludowej 20A

Tel. 533 331 150

Tel. 533 331 170

www.scorpion.opole.pl

e-mail:

Wspieranie rozwoju społeczeństwa ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i

młodzież poprzez:

- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

- przeciwdziałanie patologiom społecznym

- wspieranie młodzieży z grup szczególnego ryzyka

- oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego, podnoszenia kultury  i  obyczajowości życia codziennego i form towarzyskich

- rozwijanie aktywności społecznej, zamiłowań, wrażliwości kulturalnej i artystycznej

- rozwijanie uzdolnień taneczno-muzycznych

- aktywne uczestniczenie  w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej

- promocje Miasta Opola i regionu opolskiego

- organizacje wypoczynku dzieci                  i młodzieży.

 1.  

0000250659

STOWARZYSZENIE MUW – MŁODZI UCZESTNICY WYMIAN

46-020 Czarnowąsy

Ul. Jakuba Kani 1

Tel. 77 469 11 78

e-mail:

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za sprawy społeczności lokalnej
- motywowanie do kreatywnego działania na jej rzecz,

- poznanie bogactwa i różnorodności kultury europejskiej oraz wspólnego

dziedzictwa,

- przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności  i  kulturze,

- przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i ksenofobii,

- poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji.

 1.  

0000383286

STOWARZYSZENIE „NASZE CZARNOWĄSY”

46-020 Czarnowąsy

Ul. Złota 2

www.naszeczarnowasy.pl

e-mail:

rozwój społeczeństwa demokratycznego poprzez działalność związaną ze wzrostem świadomości dotyczącej zagrożeń cywilizacyjnych.

 1.  

0000254762

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ROLNYCH

ZIEMI CHRÓŚCICKIEJ

46 – 080 Chróścice

Ul. Powstańców 38

tel. 515 764 906

Pomoc i koordynowanie produkcji rolnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

Prezentowanie interesów producentów rolnych.

Koordynacja produkcji i sprzedaży płodów rolnych i zwierząt rzeźnych.

Pomoc w doborze i zakupie sprzętu rolniczego.

Szkolenie w zakresie technik gospodarczych i hodowlanych.

 

 1. Programy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
  na rok 2013 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXIV/233/2012 z 06.12.2012
  na rok 2014 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXIV/327/2013 z 28.11.2013
  na rok 2015 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLIV/444/2014 z 30.10.2014
  na rok 2016 Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XII/98/2015 z 26.11.2015

  Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011” przedstawione Radzie Gminy na sesji dnia 26 kwietnia 2012r.
PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2011.pdf

2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.pdf

3.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014”
PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi.pdf

4. PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2015.pdf
PDFOrganizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2015.pdf

5. PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. za rok 2016.pdf
PDFOrganizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w roku 2016.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2013
  przez: Irena Weber
 • opublikowano:
  07-08-2013 13:59
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  09-05-2017 12:28
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 30254
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×