Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróściach

Numer ogłoszenia: 208499 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki , ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 4695525, faks 77 4695524.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach przy ul.św.Rocha 26. W zakres projektowanej inwestycji wchodzą m.inn.: 1) Roboty ogólno - budowlane obejmujące: - roboty ziemne (usunięcie humusu, korytowanie, profilowanie, zagęszczenie, wykopy, zasypanie wykopów, podkłady z ubitych materiałów) - roboty betonowe (podkłady, ławy fundamentowe, elementy konstrukcyjne żelbetowe ściany słupy,trzpienie,wieńce. - przygotowanie zbrojenia, - konstrukcje drewniane stropodachu 2) Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące: - wykonanie izolacji ław fundamentowych z papy zgrzewanej, powłok bitumicznych, - impregnacja elementów konstrukcji drewnianej, - wykonanie na wiązarach podbitki - pokrycie dachu z papą termozgrzewalną - wykonanie robót dekarskich z blachy tytan -cynk (rynny, rury i obróbki), - wykonanie sufitu z płyty - roboty malarskie, Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 1. Powierzchnia użytkowa projektowana - 433,04 m2 2. Powierzchnia użytkowa istniejąca - 232,04 m2 3. Powierzchnia zabudowy projektowana - 508,70m2 4. Powierzchnia zabudowy istniejąca - 278,56 m2 5. Kubatura projektowana - ok. 2435,41 m3 6. Kubatura istniejąca - 1002,82 m3 7. Wysokość elewacji frontowej - 5,55 m 8. Ilość kondygnacji budynek szatniowy - 1 kond. 9. Szerokość elewacji frontowej po wyk. rozbudowy- 54,82 10. Geometria dachu - dach płaski dwuspadowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Projekt budowlano-wykonawczy - Projekt instalacji sanitarnych - Projekt instalacji elektrycznej - Projekt budowlany i wykonawczy utwardzenia terenu - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Przedmiary robót Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający zastrzega sobie możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art.67 ust.1 pkt6 pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 20% jego wartości.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.32.10.00-6, 45.32.40.00-4, 45.26.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.13.00.00-0, 45.23.32.20-7, 45.33.12.10-1, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.30.00-0, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 320.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Spełniają warunek określony w art. 22 ust1 ustawy PZP dotyczący: posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690) o wartości brutto co najmniej 800.000,00 zł.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Spełniają warunek określony w art.22 ust.1 ustawy Pzp dotyczący: dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj. osobami które będą pełnić funkcje kierownika robót , posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno -budowlanej bez żadnych ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych; instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony formularz ofertowy.2. Pełnomocnictwo(jezeli dotyczy) 3. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostepnienia osób doświadczenia lub osób zdolnych do wykonania zamówienia tylko w przypadku jeżeli wykonawca samodzielnie nie dyspoduje , a które bedą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia .4. Kosztoys ofertowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz postanowień umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; c) wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 i 5 paragrafu nr4 umowy powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy; d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,f) wystąpienia robót dodatkowych. 2.Dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. c) Jeżeli zamawiający uzna ,że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3) Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT4. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy( zmian siedziby , adresu, nazwy).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobrzenwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul.Namysłowska 44 pok.8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul.Namysłowska 44 pok.101.
IV.4.5) Termin związania ofertą: do 28.11.2013.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: : 1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl . Na tej stronie będą również zamieszczone pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, odwołania dotyczące treści ogłoszenia oraz postanowień warunków zamówienia, ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy. 3.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                      WÓJT

                                                                          mgr Henryk Wróbel

 

 

 

Numer ogłoszenia: 219035 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208499 - 2013 data 09.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 4695525, fax. 77 4695524.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert:29.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul.Namysłowska 44, pok.101.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert:05.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul.Namysłowska 44, pok.101.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).
  • W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 28.11.2013.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin związania oferta: do 05.12.2013.

 

 

                                                                                                                                               WÓJT

                                                                                                                                 mgr Henryk Wróbel

PDFZP.271.720.2013 Przedłużenie terminu.pdf

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Numer ogłoszenia: 439332 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208499 - 2013 data 09.10.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 4695525, fax. 77 4695524.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, pok.101.
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, pok.101.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5.
• W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 05.12.2013.
• W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: 07.12.2013.

                                                                                                        W Ó J T
                                                                                        /-/ mgr Henryk Wróbel

 

 

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

SPECYFIKACJA
DOCXSIWZ.docx
DOCXzałączniki.docx

PRZEDMIARY
PDFChróścice - rozbudowa pawilonu szatniowego - przedmiar robót.pdf
PDFprzedmiar.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PROJEKT
ZIPGeologia.zip
ZIPKarty techniczne.zip
ZIPPBW architektura.zip
ZIPPBW drogi.zip
ZIPPBW instalacja elektr Chróścice zaplecze-pdf.zip
ZIPPBW Instalcje sanitarne.zip
ZIPPBW konstrukcja.zip
ZIPSpecyfikacja techniczna.zip

 

Odpowiedzi na pytania
PDFOdpowiedzi na pytanie do SIWZ ZP.271.720.2013.2.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ_ZP.271.720.2013.3.pdf
PDFdetaleOPTIMAL50 (1).pdf
JPEGgot50_02.jpeg
JPEGgot50_06.jpeg

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ ZP.271.720.2013.4.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ ZP.271.720.2013.5.pdf
PDFAktualny przedmiar robót budowlanych.pdf

PDFDecyzja dot. pozwolenia na wycinkę drzew.pdf
[PDFSCHEMAT-kot-GAZOW-BOISKO-zamienny.pdf

PDFOdpowiedzi na pytanie do SIWZ ZP.271.720.2013.13.pdf