Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ.6220.7.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 6 listopada 2013 roku.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa instalacji wyprażania gipsu obejmująca wymianę palnika i komory spalania pieca II-ej linii kalcynacji oraz zabudowę zbiorników magazynowych paliwa”.

 

1.     Postępowanie wszczęte jest na wniosek firmy – Knauf Bełchatów Sp. z o.o. ul. Gipsowa 3, 97-427 Rogowiec Fabryka w Brzeziu k/Opola ul. Norweska 1, 46-081 Dobrzeń Wielki.

2.     Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzono raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

3.     Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia, które polegać będzie na wymianie palnika w komorze spalania pieca, II-ej linii kalcynacji, na palnik dwufunkcyjny, przystosowany do zasilania gazem i pyłem z węgla brunatnego oraz na wymianie komory spalania, w związku z koniecznością dostosowania pieca do zmienionych parametrów cieplnych nowego paliwa. Pył z węgla brunatnego będzie podstawowym paliwem używanym do wypalania gipsu. Dostarczany będzie do palnika pneumatycznie – rurociągiem. W trakcie rozruchu i wygaszania będzie w dalszym ciągu używany gaz ziemny. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na montażu dwóch silosów na pył węglowy oraz wymianę palnika i komory spalania w piecu służącym do wyprażani gipsu. Projektowana instalacja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego zakładu.

4.     Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnień są:

-       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

-       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.

5.     Z niezbędną dokumentacją sprawy (wnioskiem, raportem oddziaływania na środowisko) można się zapoznać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110 lub 109.

6.     Informuje się o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w formie pisemnej w terminie 21 dni tj. od dnia 7 listopada 2013 roku do dnia 27 listopada 2013 roku w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110 lub 109.

7.     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.