Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o przystąpieniu do poszerzenia granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwały Nr XXXIII/314/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/104/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki.

Poszerzenie granic opracowania obejmuje działki nr 1041/203, 640/203 i części działki nr 1046/78 w obrębie Borki. Obszar opracowania całego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki obejmuje zgodnie z uchwałą Nr XI/104/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 6 października 2011 r część wsi Borku, w bezpośredniej bliskości drogi wojewódzkiej oraz zgodnie z Nr XXXIII/314/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 października 2013 r. działki 1041/203, 640/203 i części działki 1046/78 w obrębie Borki.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w terminie do dnia 6-12-2013 r. na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać do dnia 6-12-2013r :

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,
  2. drogą elektroniczną, na adres: ug@dobrzenwielki.pl;
  3. osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.

                                                                                                         Wójt Gminy Dobrzeń Wielki