Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.816/36 Kup

 

G.6840.27.2013

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Kup

Działka 816/36

arkusz mapy 1,
o pow. 0,0626 ha

OP1O/00088092/6

przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie w planie:

U - teren usług komercyjnych

MN - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w samym centrum miejscowości, przy ul. Rynek w Kup, na zapleczu budynku gminnej świetlicy wiejskiej. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony w sieć elektryczną, wodociąg, kanalizację, gaz. Przez teren działki o nieregularnym kształcie, od strony pn.-zach. przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej dla ww. działki zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności przejazdu przez działkę sąsiednią oznaczoną nr 817/36.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości: zgodne z zapisami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kup

 

 

Cena nieruchomości: 58 500 zł – zwolniona z podatku VAT

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 05 marca 2014 roku.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.