Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

III PRZETARG - sprzedaż dz.1682/275 Czarnowąsy

G.6840.20.2013

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza publiczny III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Czarnowąsach

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem 1682/275 arkusz mapy 3, o powierzchni 0,0520 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00075720/4.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

MN – mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy.

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Czarnowąsy, w terenie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, bezpośrednio przy ul. Stawowej oraz stacji transformatorowej. Stanowi nieużytek porośnięty roślinnością wodną, trzciną, a także drzewami. Przez teren działki przebiega linia energetyczna. Teren w zasięgu uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacyjną, energetyczną, ciepłociąg. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 02.09.2013 r. Wnioski takie nie zostały złożone.

Przetargi wyznaczone odpowiednio na dzień 23.10.2013 r. oraz 11.12.2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Wadium: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 05 marca 2014 roku o godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki Nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 26 lutego 2014 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

 • dowód tożsamości;
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
 • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
 • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www. dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2014
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  20-01-2014 12:11
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  20-01-2014 12:12
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 6340
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl