Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 4 lutego 2014 roku

OŚ.6220.7.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 4 lutego 2014 roku.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa instalacji wyprażania gipsu obejmująca wymianę palnika i komory spalania pieca II-ej linii kalcynacji oraz zabudowę zbiorników magazynowych paliwa”.

 

1.Postępowanie wszczęte jest na wniosek firmy – Knauf Bełchatów Sp. z o.o. ul. Gipsowa 3, 97-427 Rogowiec Fabryka w Brzeziu k/Opola ul. Norweska 1, 46-081 Dobrzeń Wielki.

2.Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzono raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

3.Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia, które polegać będzie na wymianie palnika w komorze spalania pieca, II-ej linii kalcynacji, na palnik dwufunkcyjny, przystosowany do zasilania gazem i pyłem z węgla brunatnego oraz na wymianie komory spalania, w związku z koniecznością dostosowania pieca do zmienionych parametrów cieplnych nowego paliwa. Pył z węgla brunatnego będzie podstawowym paliwem używanym do wypalania gipsu. Dostarczany będzie do palnika pneumatycznie – rurociągiem. W trakcie rozruchu i wygaszania będzie w dalszym ciągu używany gaz ziemny. Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na montażu dwóch silosów na pył węglowy oraz wymianę palnika i komory spalania w piecu służącym do wyprażani gipsu. Projektowana instalacja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego zakładu.

4.Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnień są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.

5.Z niezbędną dokumentacją sprawy (wnioskiem, raportem oddziaływania na środowisko) można się zapoznać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110 lub 109.

6.Informuje się o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w formie pisemnej w terminie 21 dni tj. od dnia 5 lutego 2014 roku do dnia 25 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110 lub 109.

7.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.