Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.608/129 Brzezie

 

G.6845.6.2014

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat

 

 

Obręb

Zagospodarowanie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia dzierżawy

Brzezie

Grunt przeznaczony na cele prowadzenia działalności gospodarczej

 

608/129

arkusz

mapy 1

 

OP1O/00082959/0

150 m2

Przeznaczenie w planie:

US – tereny usług sportu i rekreacji oraz imprez kulturalnych i  masowych, z zabudową
i urządzeniami towarzyszącymi

 

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 1 zł za 1m2 + podatek VAT 23% miesięcznie.

 

 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.