Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do dzierżawy - dz.1110/145, 1073/145 Chróścice

 

G.6845.7.2014

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

 

 

Obręb

Zagospodarowanie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia dzierżawy

Chróścice

Grunt przeznaczony na cele rekreacyjne

1110/145

1073/145

arkusz

mapy 3

OP1O/00069543/4

0,1640 ha

Przeznaczenie w planie:

RO  - tereny ogrodów i sadów przydomowych

 

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 0,16 zł za 1 m2 + podatek VAT 23% - rocznie.

 

 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, na okres 21 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.