Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich

OŚ.6220.12.2011

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 24 czerwca 2014 roku.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz 1235 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji dystrybucji paliw płynnych i LPG, realizowanego na działce nr 1484/179 k.m. 2 obręb Czarnowąsy, przy ul. Jagieły 54 w m. Czarnowąsy.

 

 1. Postępowanie wszczęte jest na wniosek firmy RECO 7 Sp. z o.o. ul. Rogatka 6a, 62-860 Opatówek.
 2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzono raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, które przewiduje budowę stacji dystrybucji paliw płynnych zlokalizowaną w sąsiedztwie istniejącej stacji kontroli pojazdów. Projektuje się budowę wiaty z dwoma dystrybutorami oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku stacji kontroli pojazdów na budynek obsługi stacji paliw z pomieszczeniami diagnostycznymi.
 4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnień są:
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.
 5. Z niezbędną dokumentacją sprawy (wnioskiem, raportem oddziaływania na środowisko) można się zapoznać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110 lub 109.
 6. Informuje się o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, elektronicznie na adres bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w pok. nr 110 lub 109, w terminie 21 dni tj. od dnia 25 czerwca 2014 roku do dnia 16 lipca 2014 roku.
 7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2014
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  24-06-2014 09:24
  przez: Marcin Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  24-06-2014 09:27
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2485
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl