Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 września 2014 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ.6220.12.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 17 września 2014 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.), oraz zgonie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji Dobrzeń dla przyłączenia Fermy Wiatrowej BĄKÓW II”.

 

DECYZJZA

z dnia 17 września 2014 r.

 

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lipca 2014 roku Pani Katarzyny Smoleń pełnomocnika inwestora Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji Dobrzeń dla przyłączenia Fermy Wiatrowej BĄKÓW II”,

 

orzekam

 

I.Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji Dobrzeń dla przyłączenia Fermy Wiatrowej BĄKÓW II”.

II.Odmówić nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Uzasadnienie

 

Dnia 24 lipca 2014 r. na wniosek Pani Katarzyny Smoleń pełnomocnika inwestora Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 05-520 Konstancin-Jeziorna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji Dobrzeń dla przyłączenia FW BĄKÓW II”.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 2 pkt 1 (do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespieniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) w związku z § 2 ust. 1 pkt 6 (stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Dnia 6 sierpnia 2014 roku pismem nr NZ.073.1.13.2014.EK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu przekazał według właściwości pismo dotyczące wyrażenia opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Pismem z dnia 18 sierpnia 2014 roku nr NZ.9022.4.16.2014.ZD Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu przejął wszystkie czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego związane z postępowaniem w sprawie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji Dobrzeń dla przyłączenia FW BĄKÓW II”.

Wyżej wymienione organy wydały opinie:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.252.2014.IOC z dnia 19 sierpnia 2014 roku stwierdzające, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – opinia nr NZ.9022.4.16.2014.ZD z dnia 20 sierpnia 2014 roku wnosząca o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę postanowienia ww. organów opiniujących oraz brak negatywnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał postanowienie nr OŚ.6220.12.2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskodawca wniósł o nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na szczególnie ważny interes inwestora związany z koniecznością zachowania terminu uzyskania decyzji pozwalającej na prowadzenie prac budowlanych. Pozwoliłoby to zrealizować przedsięwzięcie w planowanym przez inwestora okresie czasu wynikającym z umowy przyłączeniowej dotyczącej przyłączenia FW Bąków II do sieci przesyłowej.

Zdaniem organu, wskazanego powodu przez inwestora nie można traktować jako wyjątkowo ważny interes strony. Inwestor miał możliwość zawarcia umowy na odpowiednio długi okres czasu, tak aby można było uzyskać wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia. Wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego ani zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami ani też ze względu na ogólno pojęty interes społeczny. Ponadto, należy także zwrócić uwagę na to, iż wnioskodawca 30 maja 2014 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń” i wtedy mógł rozważyć możliwość połączenia dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie stacji elektroenergetycznej Dobrzeń. W postępowaniu uczestniczą łącznie 22 strony. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji nie jest w interesie pozostałych stron postępowania.

 

W ramach planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielni 110 kV przewiduje się:

1.Rozbudowę i modernizację obwodów pierwotnych wraz z dostawą wszystkich niezbędnych urządzeń, aparatów i materiałów.

2.Rozbudowę obwodów wtórnych wraz z dostawą wszystkich niezbędnych urządzeń, aparatów i materiałów.

3.Rozbudowę układów automatyki stacyjnej.

4.Rozbudowę infrastruktury w zakresie kanałów kablowych.

5.Demontaż urządzeń i aparatury w istniejącym budynku nastawni.

 

W zakresie infrastruktury stacji przewiduje się rozbudowę istniejących kanałów kablowych na terenie rozdzielni 110 kV o nowy odcinek umożliwiający wyprowadzenie kabli sterowniczych z pola FW Bąków II. Kanały kablowe wykonane będą jako prefabrykowane żelbetowe, z dnem przepuszczalnym. Pod dnem kanałów lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie wykonane zostaną ciągi drenarskie.

Dla nowego pola 110 kV FW Bąków II przewiduje się budowę szafki kablowej przyłączeniowej przystosowanej do pracy napowietrznej. Szafka kablowa oraz szafki napędów zostaną uszczelnione i zabezpieczone przed przedostaniem się wody. Przewiduje się typowe konstrukcje wsporcze pod aparaturę w polu 110 kV FW Bąków II na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych. Pole przeznaczone dla przyłączenia FW Bąków II (pole nr 13) aktualnie jest wyposażone w bramkę odejściową oraz oszynowanie systemów szyn zbiorczych.

W zakresie obwodów wtórnych przewiduje się montaż i uruchomienie zabezpieczeń dla nowego pola 110 kV wraz z podłączeniem do koncentratora zabezpieczeń oraz montaż i uruchomienie podstawowego układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej dla nowego pola 110 kV.

W zakresie prac na rozdzielni 110 kV w SE Dobrzeń nie przewiduje się budowy nowych dróg i chodników, oświetlenia zewnętrznego oraz przebudowy odwodnienia terenu stacji ani kanalizacji deszczowej.

Na potrzeby realizacji planowanego przedsięwzięcia, wykorzystane zostaną materiały, paliwa, energia oraz woda, w ilościach typowych dla procesu budowlanego, uzależnionych m.in. od rodzaju i jakości przyjętych technologii, czy wykorzystanego sprzętu technicznego. Natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji, po rozbudowie, zużycie mediów w odniesieniu do stanu obecnego, nie ulegnie zmianie i ograniczać się będzie przede wszystkim do zużycia niezbędnych materiałów do utrzymania instalacji w należytym stanie technicznym (np. powłoki malarskie, substancje odrdzewiające oraz paliwo dla pojazdów obsługi).

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się powstanie odpadów z procesów budowy, demontażu oraz montażu nowych urządzeń, odpadów w postaci zużytych tkanin do wycierania oraz ubrań ochronnych, odpadów z prac ziemnych, jak również pewne ilości odpadów socjalno-bytowych, które będą magazynowane selektywnie, w miejscach do tego przystosowanych (nie stwarzając zagrożenia dla środowiska), a następnie przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Za gospodarkę powstającymi odpadami odpowiedzialna będzie firma wykonująca prace budowlano-montażowe. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty do strącania substancji ropopochodnych. Po ukończeniu prac rozbudowy, teren zostanie uporządkowany. Mając na uwadze powyższe rozwiązania, ocenia się, że inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie w sposób znaczący na stan środowiska wodno - gruntowego.

Powstające na terenie zaplecza budowy ścieki socjalno-bytowe, odprowadzane będą do urządzeń sanitarnych ze szczelnymi zbiornikami, opróżnianymi przez uprawnione do tego firmy.

W związku z budową stacji przewiduje się okresowy wzrost emisji hałasu do środowiska, w wyniku pracy urządzeń i ciężkiego sprzętu budowlanego oraz transportu materiałów budowlanych, który ustąpi wraz z ukończeniem prac budowlanych. W celu zminimalizowania uciążliwości akustycznych w fazie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane (za wyjątkiem tych, wobec których jest konieczne zachowanie tzw. „ciągu technologicznego"), wykonywane będą w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00, przy użyciu sprawnych maszyn i urządzeń budowlanych, o niskim poziomie emisji hałasu, z zachowaniem zasady maksymalnej koncentracji robót, w celu skrócenia czasu realizacji przedsięwzięcia.

Faza realizacji przedsięwzięcia będzie wiązać się z okresowymi, lokalnymi emisjami zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą przede wszystkim maszyny budowlane i sprzęt transportujący. Uciążliwość ta ustąpi wraz zakończeniem procesu rozbudowy stacji. W trakcie funkcjonowania stacji SE Dobrzeń, w normalnych warunkach eksploatacji, nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ocenia się, że na etapie rozbudowy inwestycji, oddziaływania elektroenergetyczne nie ulegną zmianie.

Mając na uwadze powyższe, przewiduje się, że prace budowlane z uwagi na krótki czas ich trwania, nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości powietrza i klimatu akustycznego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, obecnie funkcjonująca stacja, powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, tj. na terenach zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanych na zachód od terenu przedmiotowej stacji elektroenergetycznej. Wyniki pomiarów hałasu, wskazują, że dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), zostały przekroczone dla pory nocnej o ok. 1,6 dB. Wyniki obliczeń hałasu przedstawionych w Kip, wskazują, że po rozbudowie przedsięwzięcia nie pogorszy się poziom hałasu w okolicach zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z obliczeniami zawartymi w Kip, przewiduje się, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, wartość natężenia pola elektrycznego (10 kV/m) oraz wartość natężenia pola magnetycznego (60 A/m) nie osiągnie miejsc dostępnych dla ludności. Ponadto, nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie pola elektromagnetycznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Ocenia się, że eksploatacja rozbudowanej stacji SE Dobrzeń, z uwagi na swój charakter i skalę, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska gruntowo-wodnego. Powstające wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z terenu stacji istniejącą kanalizacją deszczową do oczyszczalni ścieków Elektrowni Opole. Ze względu na bezobsługowy charakter stacji, ścieki sanitarno-bytowe nie będą wytwarzane. W związku z powyższym, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry.

Podczas eksploatacji inwestycji mogą okresowo powstawać odpady, np. z prac konserwatorskich, remontowych czy napraw, w tym zaliczane do niebezpiecznych, za gospodarkę którymi odpowiedzialna będzie firma wykonująca prace konserwatorsko-naprawcze.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zatem realizacja inwestycji nie będzie naruszać zakazów w nich obowiązujących. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza korytarzami ekologicznymi oraz poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych. Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 • obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszary wybrzeży,
 • obszary górskie lub leśne,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszary przylegające do jezior,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Mając jednak na uwadze charakter i zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby inwestycja mogła znacząco negatywnie wpłynąć na przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowanego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

 

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Przemysłowych w Brzeziu, Czarnowąsach, Dobrzeniu Małym, Dobrzeniu Wielkim zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr XLIV/352/2006 z dnia 28 września 2006 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 87 poz. 2549 z dnia 11 grudnia 2006 roku oraz z Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „tereny budowy nadbrzeża przeładunkowego wraz z placem składowym, drogą dojazdową oraz przenośników węgla, położonego na gruntach wsi Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Borki, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki  nr XXXIV/381/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 90 poz. 1223 z dnia 4 września 2002 roku. Zgodnie z nimi, działki oznaczone są symbolami EE, 5KK, 1K.

EE – tereny urządzeń elektroenergetycznych, dla których obowiązują następujące ustalenia: przeznaczenie podstawowe- lokalizacja urządzeń elektroenergetycznych oraz obiektów i urządzeń towarzyszących.

1KK – tereny komunikacji kolejowej - bocznice kolejowe.

1)wszelkie place składowe, dojazdy muszą mieć nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do terenów kolejowych,

2)usytuowanie nowoprojektowanych budowli i infrastruktury technicznej od linii kolejowej należy uzgadniać z administratorem linii kolejowej.

2KK, 5KK – tereny komunikacji kolejowej - bocznice kolejowe.

1)wszelkie place składowe, dojazdy muszą mieć nawierzchnię twardą ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kierunku przeciwnym do terenów kolejowych,

2)usytuowanie nowoprojektowanych budowli i infrastruktury technicznej od linii kolejowej należy uzgadniać z administratorem linii kolejowej.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowana rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Dobrzeń, ze względu na:

1.Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – na podstawie przedstawionych informacji stwierdzono, że w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi nadmierne oddziaływanie na środowisko. Można jednocześnie uznać, że skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje odpowiadają zamierzonemu celowi przedsięwzięcia. Jego lokalizacja na terenach przemysłowych, zurbanizowanych nie spowoduje znacznego wzrostu oddziaływania na środowisko.

2.Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a.obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza ww. obszarami,

b.obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody (rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody oraz obszary przylegające do jezior) – przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz bezpośrednim sąsiedztwem ww. obszarów oraz poza siedliskami chronionych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów.

3.Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ww. pkt 1, 2 wynikające z zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości odwracalności oddziaływania stwierdzono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało w ww. zakresie.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone, tj. od dnia 18 września 2014 roku do dnia 15 października 2014 roku.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-09-2014
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  17-09-2014 14:53
  przez: Marcin Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  17-09-2014 14:56
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2477
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl