Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.2247/312 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 4

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej

w Dobrzeniu Wielkim

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem 2247/312 arkusz mapy 3, o powierzchni 0,1124 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00088010/8.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

UC – tereny usług komercyjnych.

Przedmiotowa działka położona jest w Dobrzeniu Wielkim, przy drodze wojewódzkiej ul. Opolskiej 4, z bezpośrednim z niej zjazdem. Stanowi teren zabudowany budynkiem byłej szkoły wzniesionym w końcu XIX wieku. Budynek zlokalizowany jest przy północno-zachodniej części działki, pozostała część terenu wolna jest od zabudowy. Otoczenie stanowi głównie zabudowa usługowa, sakralna, bank, gastronomia, a także zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony.

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z częściowo użytkowym poddaszem, wzniesiony w technologii tradycyjnej, przykryty dachem dwuspadowym krytym dachówką. Piwnica niska, niezagospodarowana. Budynek przeznaczony do remontu. Do budynku doprowadzone są: woda, energia, kanalizacja oraz ciepło.

Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy zawartej do dnia 30 listopada 2023 roku.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 28.07.2014 r. Wnioski takie nie zostały złożone. Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 17.09.2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Wadium: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 29 października 2014 roku - o godz. 11:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 22 października 2014 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka), w chwili zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

 • dowód tożsamości;
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
 • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
 • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

 

Osoby zainteresowane nabyciem budynku, mogą go oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Dzierżawcą nieruchomości – tel. 501 848 104.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122, e-mail: rggimk@dobrzenwielki.pl

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-09-2014
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  25-09-2014 08:04
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  25-09-2014 08:08
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 3745
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl