Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016

Numer ogłoszenia: 211557 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki , ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 4695525, faks 77 4695524.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi zimowego utrzymania dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 polegające na odśnieżaniu oraz zapobieganiu powstawania i likwidację śliskości jezdni, chodników, zatok autobusowych i parkingów..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia : pługopiaskarki na nośnikach samochodowych lub ciągnikach. Wykonawca powinien posiadać 2 pługopiaskarki na jedną wieś objętą zamówieniem. Na chodniki należy użyć sprzętu o ładowności do 1,5 tony. Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty;2. Kosztorysy ofertowe;3.Zobowiązanie wykonawcy w związku z art.22 ust.1;4. Podpisany projekt umowy;5.Zakres usług zimowego utrzymania ulic dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016.6.Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istnieje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobrzenwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul.Namysłowska 44 pok.8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul.Namysłowska 44 pok.101 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie zamawiającego http://bip.dobrzenwielki.plNa tej stronie będą również zamieszczone pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, odwołania dotyczące treści ogłoszenia oraz postanowień warunków zamówienia, ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy. 3.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 w miejscowości Dobrzeń Mały oraz jezdnię drogi Dobrzeń Mały- Brzezie za wyjątkiem ulicy Opolskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi zimowego utrzymania dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 polegające na odśnieżaniu oraz zapobieganiu powstawania i likwidację śliskości jezdni, chodników, zatok autobusowych, parkingów w miejscowości Dobrzeń Mały oraz jezdnię drogi Dobrzeń Mały- Brzezie za wyjątkiem ulicy Opolskiej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 w miejscowości Czarnowąsy+ betonówka (teren wsi za wyjątkiem jezdni ulic: Jagiełły, Wolności, Jakuba Kani, Krzyżowej, ).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi zimowego utrzymania dróg gminy Donbrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 polegające na odśnieżaniu oraz zapobieganiu powstawania i likwidację śliskości jezdni, chodników, zatok autobusowych, parkingów w miejscowości Czarnowąsy+ betonówka (teren wsi za wyjątkiem jezdni ulic: Jagiełły, Wolności, Jakuba Kani, Krzyżowej, ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-0, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 w miejscowości Krzanowice (teren wsi za wyjątkiem jezdni ulicy Armii Ludowej).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi zimowego utrzymania dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 polegające na odśnieżaniu oraz zapobieganiu powstawania i likwidację śliskości jezdni, chodników, zatok autobusowych, parkingów w miejscowości Krzanowice (teren wsi za wyjątkiem jezdni ulicy Armii Ludowej).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 w miejscowości Świerkle oraz ul.Mickiewicza ( teren wsi za wyjątkiem jezdni , Słowackiego i Piastowskiej).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi zimowego utrzymania dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 polegające na odśnieżaniu oraz zapobieganiu powstawania i likwidację śliskości jezdni, chodników, zatok autobusowych, parkingów w miejscowości Świerkle oraz ul.Mickiewicza ( teren wsi za wyjątkiem jezdni , Słowackiego i Piastowskiej).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 w miejscowości Brzezie (teren wsi z ul.Norweska i ul. Wspólna do wiaduktu za wyjątkiem ulicy Wiejskiej).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi zimowego utrzymania dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 polegające na odśnieżaniu oraz zapobieganiu powstawania i likwidację śliskości jezdni, chodników, zatok autobusowych, parkingów w miejscowości Brzezie (teren wsi z ul.Norweska i ul. Wspólna do wiaduktu za wyjątkiem ulicy Wiejskiej).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 w miejscowości Chróścice (teren wsi za wyjątkiem jezdni ulic Powstańców śl., 1-go Maja, Korfantego, Augusta Kośnego).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi zimowego utrzymania dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 polegające na odśnieżaniu oraz zapobieganiu powstawania i likwidację śliskości jezdni, chodników, zatok autobusowych, parkingów w miejscowości Chróścice (teren wsi za wyjątkiem jezdni ulic Powstańców śl., 1-go Maja, Korfantego, Augusta Kośnego).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2014/2015 w miejscowości Borki(za wyjątkiem jezdni ul.Opolskiej).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi zimowego utrzymania dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2014/2015 polegające na odśnieżaniu oraz zapobieganiu powstawania i likwidację śliskości jezdni, chodników, zatok autobusowych, parkingów w miejscowości Borki(za wyjątkiem jezdni ul.Opolskiej).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

  CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 parkingów na Osiedlu Energetyk I i II (stare i nowe) w Dobrzeniu Wielkim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi zimowego utrzymania dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016 polegające na odśnieżaniu oraz zapobieganiu powstawania i likwidację śliskości jezdni, chodników, zatok autobusowych, parkingów na Osiedlu Energetyk I i II (stare i nowe) w Dobrzeniu Wielkim.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

                                                                                                    W Ó J T
                                                                                      /-/ mgr  Henryk Wróbel

 • SPECYFIKACJA

  DOCXSIWZ.docx
  DOCXzakres na 2014, 2015, 2016 r.docx
  DOCXZałącznik Nr 1 do umowyZP.docx
  DOCXZałączniki.docx
  DOCkosztorys Borki - 2014-2016.doc
  DOCkosztorys Brzezie - 2014-2016.doc
  DOCkosztorys Chróścice - 2014-2016.doc
  DOCkosztorys Czarnowąsy 2014-2016.doc
  DOCkosztorys Dobrzeń Mały- 2014-2016.doc
  DOCkosztorys Krzanowice- 2014-2016.doc
  DOCkosztorys Osiedle Energetyk - 2014-2016.doc
  DOCkosztorys Świerkle- 2014-2016.doc
  Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
  PDFZP.271.713.2014.2.pdf
   

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2014
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  07-10-2014 13:10
  przez: Joanna Kurtz
 • zmodyfikowano:
  30-10-2014 14:45
  przez: Joanna Kurtz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2696
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl