Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej

Zgłoszenie zawieszenie/ wznowienia działalności gospodarczej
 
Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.:
Art. 14a
1.Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
1b. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.
1c. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
1d. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
1e. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1d, przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.
 
Miejsce składania dokumentów:
 
W celu dokonania zawieszenia/wznowienia wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić się w Urzędzie Gminy  osobiście z wypełnionym wnioskiem CEIDG-1. Wniosek może również złożyć pełnomocnik. 
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej (17zł opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy bądź na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym nr 90 8895 0006 2000 0000 2512 0003). W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. 
 
Podstawa prawna
 • Art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z póżn. zm.).
 • art. 7e ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej – Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.):
Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  30-08-2011 09:15
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  22-08-2017 08:03
  przez: Jolanta Mikuła
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 22161
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl