Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalnosci Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

W celu założenia (prowadzenia) firmy osoby fizyczne muszą uzyskać Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wpisuje się do ewidencji ze względu na swoje miejsce zamieszkania. 

Składanie wniosku

Przedsiębiorca składa wypełniony formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG – 1

W razie potrzeby do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca dołącza druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) druk CEIDG-PN (Udzielone pełnomocnictwo) oraz druk CEIDG-RD (Udział w spółkach cywilnych).

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami i bez skreśleń.

W przypadku pomyłki należy wypełnić dodatkowy formularz CEIDG-POPR.

Wniosek może również złożyć pełnomocnik. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (wpłata w kasie urzędu bądź na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym nr 90 8895 0006 2000 0000 2512 0003). W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. 

Wniosek może zostać również przesłany pocztą tradycyjną lub kurierem listem poleconym, w takim przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy poświadcza notariusz.

Wypełniony wniosek należy złozyć w pokoju nr 111 

Nie podlega wpisowi do ewidencji:
 
podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
 
Podstawa prawna:
 
1.       Art. 7a, 7b i 7c ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)
2.       Art. 13 i 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220 z 2010 r., poz. 1447)
3.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399)

  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 30-08-2011 09:18
  • Modyfikował: Jolanta Mikuła, data modyfikacji: 22-08-2017 08:04
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 30-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 19451
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/162/8833/wpis-do-centralnej-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej.html