Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalnosci Gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

W celu założenia (prowadzenia) firmy osoby fizyczne muszą uzyskać Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wpisuje się do ewidencji ze względu na swoje miejsce zamieszkania. 

Składanie wniosku

Przedsiębiorca składa wypełniony formularz wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG – 1

W razie potrzeby do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca dołącza druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) druk CEIDG-PN (Udzielone pełnomocnictwo) oraz druk CEIDG-RD (Udział w spółkach cywilnych).

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami i bez skreśleń.

W przypadku pomyłki należy wypełnić dodatkowy formularz CEIDG-POPR.

Wniosek może również złożyć pełnomocnik. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (wpłata w kasie urzędu bądź na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym nr 90 8895 0006 2000 0000 2512 0003). W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. 

Wniosek może zostać również przesłany pocztą tradycyjną lub kurierem listem poleconym, w takim przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy poświadcza notariusz.

Wypełniony wniosek należy złozyć w pokoju nr 111 

Nie podlega wpisowi do ewidencji:
 
podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
 
Podstawa prawna:
 
1.       Art. 7a, 7b i 7c ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)
2.       Art. 13 i 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220 z 2010 r., poz. 1447)
3.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399)
Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2011
  przez: Izabela Kołodziej
 • opublikowano:
  30-08-2011 09:18
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  22-08-2017 08:04
  przez: Jolanta Mikuła
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 21039
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×