Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Przedsiębiorca dokonuje zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia

Wykreślenie wpisu może nastąpić również z urzędu w następujących przypadkach: 

- dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną, 
- wpis dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy, 
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej objętej wpisem, 
- nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, 
- wpisu dokonano z naruszeniem prawa lub gdy dowody przedstawione w sprawie okazały się fałszywe, 
- wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
 
Miejsce składania wniosku:
 
Osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do   w/w wniosku oryginał dokumentu wraz z opłata skarbową w wysokości 17 zł, pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej
Za pośrednictwem poczty listem poleconym (własnoręczność podpis na wniosku  poświadczona notarialnie)
Dokumenty składamy w pokoju nr 111

Termin załatwienia sprawy:
 
Niezwłocznie po złożeniu wniosku o zaprzestaniu działalności gospodarczej, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  
Podstawa prawna:
 
Art.7d – 7g ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r, Nr 101, poz. 1178 z późn. zm. poz. 1095 z póżn. zm.) 
 

  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 30-08-2011 09:22
  • Modyfikował: Jolanta Mikuła, data modyfikacji: 22-08-2017 08:04
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 30-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 19482
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/163/8834/wykreslenie-wpisu-z-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej.html