Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 
Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od daty powstania tych zmian. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza CEIDG.
Zmianę miejsca zamieszkania przedsiębiorca zgłasza w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju.
 
 
Miejsce składania dokumentów:
 
Wniosek  przedsiębiorca składa osobiście bądź przez pełnomocnika. 
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej (17 zł płatne w kasie urzędu bądź przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym nr 90 8895 0006 2000 0000 2512 0003). W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. 
Wniosek może zostać przesłany pocztą tradycyjną lub kurierem listem poleconym, w takim przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy poświadcza notariusz.
Wnioski należy składać w pkoju nr 111 

Termin załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny wydaje:
 • decyzje o odmowie dokonania zmiany we wpisie - nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa zmiany wpisu może nastąpić z niżej opisanych powodów:

 • zgłaszana zmiana dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy prawo o swobodzie działalności gospodarczej (działalność wytwórcza w rolnictwie, chów lub hodowla zwierząt, usługi turystyczne świadczone
  w gospodarstwach rolnych turystom itp.).
 • zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.
 • prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Podstawa prawna:
 • Art. 7a i 7d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399)

 • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 30-08-2011 09:24
 • Modyfikował: Jolanta Mikuła, data modyfikacji: 22-08-2017 08:05
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
 • Data wytworzenia: 30-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 18057
 • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/164/8835/zmiana-wpisu-w-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej.html