Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego:  Gmina Dobrzeń Wielki
Adres zamawiającego:    ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
Telefon:                            (77) 774695524 w.216
Faks:                                (77) 774695524 w.216
   adres strony internetowej:    http://bip.www.dobrzenwielki.pl
   adres poczty elektronicznej: 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest  usługa  polegająca na:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz  z częścią kosztorysową na zadanie:
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy  drodze wojewódzkiej nr 457 Dobrzeń Wielki- Brzeg na odcinku Chróścice- Stare Siołkowice, wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dane wyjściowe do projektowania które są załącznikiem  do zapytania ofertowego i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.www.dobrzenwielki.pl

Zamawiający wymaga aby:
1.  Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścice oraz Stare Siołkowice, wymaganiami ustaw (zwłaszcza ustawą Prawo budowlane) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do nich, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz danymi wyjściowymi do projektowania.
2. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonawstwo robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych.
3. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwą konkurencję.  
4.  Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.
5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna składać się z:
a.  podkładów geodezyjnych  niezbędnych do opracowania dokumentacji;
b.  projektu budowlanego, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami opracowanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz ustawy  dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U z 2013r , poz 687).
Projekt budowlany należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf ,z tym że opisy *doc i *pdf  pliki o max. objętości do 5 MB),
c. projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekt ten musi uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z dnia 16 września 2004 r, poz. 2027) – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf , z tym że opisy *doc i *pdf  pliki o max. objętości do 5 MB),
d. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: *doc i  PDF., pliki o max. objętości do 5 MB),
e. przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w paragrafach od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format edytowalny np.DOC lub XLS i *ath pliki o max. objętości do 5 MB),
f.  kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max. objętości do 5 MB),
g. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf ,pliki o max. objętości do 5 MB),
6.  Do obowiązków wykonawcy należy:
a.  szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
b. konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcję  obiektu,
c. opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń,
d. zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów,
e. zapoznanie się z posiadanymi przez użytkownika protokołami i decyzjami organów kontrolnych: Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, kominiarzy,
f.  udzielania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych,
g. w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach niegorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.
7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia i dokumenty niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę.
8.  Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie ustawy  dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U z 2013r , poz 687).
9.  Wykonawca uzyska pozwolenia na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane z akceptacją przebiegu projektowanej inwestycji.
10. Wykonawca przenosi na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do sporządzonej dokumentacji, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich .
11. Do obowiązków Wykonawcy będzie także należało pełnienie nadzoru autorskiego. Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót budowlanych. Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego –2015, 2016, 2017 r. W czasie pełnienia nadzoru autorskiego dopuszcza się wystawianie faktur częściowych w wysokościach proporcjonalnych do zakresu wykonanych robót budowlanych, pod warunkiem, że faktura końcowa za pełnienie nadzoru nie może być niższa niż 30 % ogólnej kwoty należnej Wykonawcy za pełnienie nadzoru.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;
b. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;
c. udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy;
d. udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji.
 
Projekty należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy:
1. Rozporządzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. „o drogach publicznych” /Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm./.
3. Ustawa z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” – Dz. U. z 2013 poz. 1409.
4. Ustawa z dnia 16.04.2004r.  „o wyrobach budowlanych” – Dz. U. z 2014  z poz. 883.
5. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunki umieszczania ich na drogach – Dz. U. z 23.12.2003 nr 220 poz. 2181.
6. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunki umieszczenia ich na drogach – Dz. U. z dnia 23.12.2003 nr 220 poz. 2181
7. Ustawa dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U z 2013r , poz 687) i inne wymagane prawem.

Koncepcję należy przedstawić Zamawiającemu w formie papierowej w skali umożliwiającej odpowiednią analizę rozwiązań koncepcyjnych.
UWAGA: Projektant  zobowiązany jest do - uzgodnienia  przed przystąpieniem do prac projektowych – z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją.
Proponowana wartość oferty obejmować powinna wszystkie koszty związane z opracowaniem zadania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
I etap – koncepcja uzgodniona w UG Dobrzeń Wielki , ZDW Opole, UG Popielów do dnia 15.06.2015r.
II etap - projekt budowlano-wykonawczy  wraz z pozwoleniem budowlanym na podstawie ustawy  dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz.U. z 2013r , poz. 687)   do dnia -  15.12.2015r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który wykonał, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- projekty budowlano-wykonawcze o zakresie  odpowiadającym przedmiotowi zamówienia na łączną kwotę minimum 100 tys. zł;
-  dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie – uprawnienia projektowe do realizacji przedmiotowego zadania.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez dołączenie do oferty:  stosownych referencji oraz informacji o dysponowanym zespole wraz załączonymi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
-     opatrzona pieczątką firmową,
-     posiadać datę sporządzenia,
-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-     zawierać wartość oferty (netto i brutto),
-     określać termin wykonania zamówienia,
-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
2.    Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia 31.03.2015r.
2. Ofertę  powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki , (sekretariat)
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %.
  
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 , 46-081 Dobrzeń Wielki
pod nr tel. 77 4695 524 w. 211 – Piotr Jonek ; 77 4695524 w.216 Joanna Kurtz.

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór formularza ofertowego
3. Projekt umowy
4. Dane wyjściowe do projektowania
 
                                                                                     Zatwierdzam 17.03.2015
                                                                                  
                                                                   mgr Henryk Wróbel
                                                             Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

 

PDFZapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej Chróścice-Siołkowice.pdf
DOCXProjekt umowy_ścieżka rowerowa Chróścice - Siołkowice.docx
DOCFormularz_ofertowy_ścieżka rowerowa Chróścice - Siołkowice.doc
DOCDane wyjściowe do projektowania_ścieżka rowerowa Chróścice-Siołkowice.doc
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  24-03-2015 08:11
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  24-03-2015 08:12
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 5061
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl