Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.9.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 9 czerwca 2015 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz 1235 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice oraz budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki”.

 

POSTANOWIENIE

z dnia 8 czerwca 2015 r.

 

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz 1235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 późniejszymi zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.127.2015.JGD z dnia 26 maja 2015 roku,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.28.2015.EK z dnia 12 maja 2015 roku,

 

postanawiam

 

stwierdzić, że można odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice oraz budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki”.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2015 roku Pan Antoni Plamitzer Pracownia Projektowa PROTOR Węgry, ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki zwrócił się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice oraz budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki”.

Zgodnie z treścią: § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 (sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przyłączy do budynków) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Wyżej wymienione organy wydały postanowienia:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.127.2015.JGD z dnia 26 maja 2015 roku stwierdzające, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.28.2015.EK z dnia 12 maja 2015roku stwierdzająca, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich (droga gminna Nr 109016 O) w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy (droga gminna Nr 109048 O) w m. Chróścice oraz budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki.

Przedsięwzięcie w zakresie budowy drogi i sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym obejmuje następujące działki ewidencyjne nr:

  • 380, 381, 1014/371, 1301/379, 1303/379, 1304/379, 1306/378, 1308/370, 1311/369, 1313/371, 1315/371, 1317/371, 1319/371, 1321/371, 1323/371, 1325/371, 1329/378, obręb Chróścice, ark. mapy 5,
  • 274, 1716/328, 1718/298, 1719/301, 1723/302, 1727/302 obręb Dobrzeń Wielki, ark. mapy 1.

Przedsięwzięcie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wychodzącej poza pas drogowy obejmuje następujące działki ewidencyjne nr:

  • 747/382 obręb Chróścice, ark. mapy 5,
  • 1549/361, 1144/361, 1145/361, 1095/273, 1094/273, 1093/273, 820/278, 275, 1335/345, 340, 809/339, 810/339, 767/283, 1763/286, 1762/286, 1717/298, 1715/328, 1640/296 obręb Dobrzeń Wielki, ark. mapy 1.

Zakres planowanego przedsięwzięcia polega na wykonaniu jezdni drogowej o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 4,5 m oraz utwardzeniu wjazdów na posesje, zjazdów na pola i poboczy. Przedmiotowa droga jest drogą gminną klasy L. W stanie istniejącym droga ta posiada na przeważającej części nawierzchnię gruntową, wzmocnioną miejscowo materiałem kamiennym. Jedynie na początkowym odcinku w m. Chróścice i końcowym odcinku w m. Dobrzeń Wielki występuje jezdnia o nawierzchni asfaltowej szer. od 2,2 - 3,0 m. Szerokość pasa drogowego mieści się w granicach od 5,5 -10,5 m. Projektowany pas drogowy będzie posiadał szerokość od 8,0 - 19,0 m. Długość drogi wynosi 1 499 m, powierzchnia jezdni około 6 920 m2. W ramach inwestycji drogowej przewidziano budowę kanalizacji deszczowej o długości około 840 m oraz przebudowę linii elektrycznych i sieci teletechnicznych.

Ponadto zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej tranzytowej PEHD Ø 90÷40 mm o dług. 1988 m wraz z zabudową przydomowych przepompowni ścieków w ilości ok. 20 szt. Podstawowe ciągi sieci sanitarnej będą przebiegały w pasie drogi publicznej, a przyłącza kanalizacyjne przez posesje prywatne. Robotom związanym z wykonaniem ww. sieci kanalizacyjnej towarzyszyć będą rozbiórki nawierzchni drogowych i innych elementów zagospodarowania, a także prace odwodnieniowe wykopów dla ułożenia przewodów (o ile wystąpią takie warunki). Po wykonanych robotach nastąpią prace konieczne do przywrócenia terenu do stanu sprzed budowy: roboty drogowe, odbudowa ogrodzeń, rozścielenie humusu itp.

W czasie robót drogowych i kanalizacyjnych stosowany będzie sprzęt budowlany i transportowy, wykorzystujący paliwo płynne (olej napędowy, benzynę) w ilości 12 dm3/h na jednym odcinku robót.

Faza realizacji przedsięwzięcia wiąże się z emisją spalin z silników pojazdów i maszyn roboczych oraz z pyleniem z dróg i powierzchni terenu objętych robotami ziemnymi. W trakcie realizacji ww. emisja zanieczyszczeń będzie posiadała charakter przejściowy i lokalny i będzie zmieniała się w zależności od miejsca i fazy realizacji robót. Emisja ww. czynników zniknie wraz zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Wielkość emisji substancji do powietrza wynikająca z eksploatacji drogi nie spowoduje przekroczeń standardów jakości powietrza.

Droga zlokalizowana jest wzdłuż zabudowy mieszkaniowej na początkowym i końcowym odcinku. Zabudowę obrzeżną ww. drogi stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi, oddzielone w większości od pasa drogowego ogrodzeniami o zróżnicowanej konstrukcji. Na środkowym odcinku droga prowadzi pomiędzy działkami zakwalifikowanymi, jako grunty rolne klasy Rlllb-IVb, łąki klasy Łlll-VI oraz nieużytki. W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą maszyn. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Skala i charakter planowanego przedsięwzięcia wskazują, że oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji i eksploatacji. Wykonanie odcinka drogi gminnej z nawierzchnią betonową nie spowoduje wzrostu natężenia ruchu samochodowego i nie wpłynie na pogorszenie środowiska w zakresie emisji hałasu. W przypadku eksploatacji kanalizacji sanitarnej, źródłem niewielkiej emisji hałasu do środowiska będą automatyczne przepompownie wyposażone w zatapialne pompy do ścieków. Emisja hałasu z projektowanych przepompowni wahać się będzie na poziomie do 39 dB przy pokrywach włazowych typu lekkiego. Poza studzienką pompową planowany zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby być źródłem hałasu.

Realizacja inwestycji powodować będzie wytwarzanie głównie odpadów z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach oraz 17 - odpady z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r, poz. 1923), w sumarycznej ilości około 2622 Mg/rok. Obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas ww. robót spoczywać będzie na ich wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do ponownego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach. Niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych ich wykonawca w pierwszej kolejności wykorzystywać będzie do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie realizacji przedsięwzięcia. Urobek niezagospodarowany na terenie prowadzanych prac stanowić będzie odpad o kodzie 17 05 04 i przekazywany będzie do dalszego zagospodarowania uprawnionym jednostkom lub osobom fizycznym na podstawie przepisów szczególnych (obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. - Dz. U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.). Na etapie użytkowania drogi i kanalizacji wytwarzane będą odpady o kodach: 20 02 01, 20 03 03, 20 03 06, w sumarycznej ilości około 11 mg/rok.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z powstawaniem ścieków bytowych oraz przemysłowych. Zgodnie z informacją zawartą w dokumentacji, odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego w terenie zabudowanym przewidziano poprzez projektowaną kanalizację deszczową (o średnicach: 400, 300 i 250 mm i łącznej długości około 840 m) wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi z osadnikami do istniejących rowów melioracyjnych. Poza terenem zabudowy zastosowano przekrój drogowy z jednostronnym rowem przydrożnym.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu planowana do realizacji inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 81 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ponieważ jej realizacja nie wprowadza zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych lub zmian poziomu wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie, poza pozostałymi formami ochrony przyrody. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zabrania się, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Jak wynika ze standardowego formularza danych przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie są gatunki ptaków zamieszczone w załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej: kania czarna, kania ruda, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja i gęś zbożowa. Zgodnie z planem zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru stanowiska tych gatunków zlokalizowane są w znacznej odległości od planowanej inwestycji (najbliższe w odległości ok. 4 km). W standardowym formularzu danych jako zagrożenia mające negatywny wpływ na ten obszar wskazano: polowanie, niewłaściwą realizację działań ochronnych lub ich brak, a także zmianę składu gatunkowego (sukcesję). Budowa odcinka drogi oraz kanalizacji sanitarnej na obszarze przekształconym przez działalność człowieka (częściowo na obszarze zabudowanym, a częściowo pomiędzy polami uprawnymi) nie będzie generować ww. zagrożeń. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji na trasie planowanej inwestycji występują tylko pojedyncze drzewa i krzewy. Zostaną one usunięte tylko w niezbędnym zakresie, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W związku z biologią gatunków stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 nie jest prawdopodobne, aby planowana inwestycja miała wpływ na stan ich siedlisk lub też wpłynęła negatywnie na dalsze ich występowanie w granicach obszaru Natura 2000. Ponadto ze względu na lokalny charakter drogi oraz niewielką jej długość uznano, że inwestycja ta nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

1.obszary wodno-błotne,

2.obszary wybrzeży,

3.obszary górskie lub leśne,

4.obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

5.obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

6.obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

7.obszary przylegające do jezior,

8.uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (odległość do granicy polsko-czeskiej wynosi około 50 km) oraz jego charakter inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że charakter i zakres planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z późniejszymi zmianami) uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, a także brak znacząco negatywnego oddziaływania na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi oraz biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki niniejszym postanowieniem odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice oraz budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki”.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.