Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 czerwca 2015 roku informujące strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ.6220.9.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 oraz art. art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego, wszczętego w dniu 22 kwietnia 2015 roku na wniosek Pana Antoniego Plamitzer PROTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice oraz budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odc. ul. Strzelców Bytomskich w m. Dobrzeń Wielki”.

            Jednocześnie informuję o możliwości wypowiedzenia się, co do dowodów
i materiałów zebranych w toku postępowania administracyjnego (Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska tut. urzędu, pok. 109 lub 110) w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego pisma za doręczone tj. od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.