Przejdź do treści strony WCAG

II PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal nr 2, przy ul. Brynickiej 29, Kup

G.6840.4.2015

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kup

 

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2, dla którego brak księgi wieczystej wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oznaczonej jako działka 947/122 arkusz mapy 2, o powierzchni 0,1220 ha, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00095009/0, stanowiącą własność Gminy Dobrzeń Wielki.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).

Przedmiotowa działka położona jest bezpośrednio przy ul. Brynickiej 29. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym, parterowym z częściowo mieszkalnym poddaszem oraz budynkiem gospodarczym. W budynku zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne z osobnymi wejściami z poziomu parteru. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, z  dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Budynek wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, c.o. etażowe z piecami w lokalach.

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 44,95 m2 położony jest na parterze budynku. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, wiatrołapu i kotłowni. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze nr 2 o powierzchni 7,28 m2. Właścicielowi lokalu przysługuje udział 3392/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 02.03.2015 r. Wnioski takie nie zostały złożone. Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 20.05.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000 zł brutto

(słownie:  pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)

Wadium: 5 000 zł

(słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 09 września 2015 roku - o godz. 11:00. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu, mogą go oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kup  - tel. 609815536.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 02 września 2015 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka), w chwili zawarcia aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

  • dowód tożsamości;
  • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
  • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
  • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umową małżeńską;
  • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.