Przejdź do treści strony WCAG

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dz.2716/83 Czarnowąsy

G.6840.11.2014

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Czarnowąsach.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość  gruntowa oznaczona numerem 2716/83 arkusz mapy 3, o powierzchni 0,0317 ha, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00074824/6, stanowiącą własność Gminy Dobrzeń Wielki.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

42 KD(D) – tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest przy ul. Akacjowej w Czarnowąsach, została wydzielona z terenu przeznaczonego pod drogę, wykorzystywanego jako teren zieleni, znajdującego się poza jezdnią i istniejącym chodnikiem. Przez teren działki przebiega podziemna sieć uzbrojenia terenu – odcinek sieci cieplnej. Działka stanowi teren bezpośrednio przylegający do trzech działek: działki nr 1593/80 niezabudowanej, działki nr 1757/80 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz działki nr 1824/83 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Teren działki równy, w kształcie wydłużonego prostokąta. Działka zbyt mała do możliwej zabudowy, może jedynie powiększyć teren działek sąsiednich.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości w przetargu mogą wziąć udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych numerami  działek 1593/80, 1757/80 oraz 1824/83. W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Obciążenia i zobowiązania: Ze względu na usytuowanie na działce podziemnej sieci uzbrojenia terenu – odcinka sieci cieplnej, przy akcie notarialnym zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki. W związku z czym nabywca wyłoniony w drodze przetargu, a także jego następcy prawni nie będą wnosić wobec Gminy Dobrzeń Wielki jakichkolwiek roszczeń wynikających z faktu posadowienia urządzeń przesyłowych na obciążonej nieruchomości, z wyłączeniem roszeń o naprawienie ewentualnych zniszczeń dokonanych przy wykonywaniu czynności w ramach służebności przesyłu.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 04.05.2015 r. Wnioski takie nie zostały złożone.

Cena wywoławcza nieruchomości: 17 800 zł  

(słownie: siedemnaście tysięcy osiemset 00/100 złotych)

Wadium:  2 800 zł

(słownie: dwa tysiące osiemset 00/100 złotych)

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 29 lipca 2015 roku - o godz. 10:00.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 22 lipca 2015 r. do godz. 15:00 (data wpływu do Urzędu Gminy), w formie pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w przedmiotowym ogłoszeniu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 28 lipca 2015 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 22 lipca 2015 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka), w chwili zawarcia aktu notarialnego.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.