Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Komisje stałe Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA

Jerzy Bednarz
Łukasz Kołodziej
Antoni Piechota
Krzysztof Stanik
Jan Stotko
Rafał Kampa.

Zadania komisji:
1. Opiniowanie wykonania budżetu gminy na podstawie rocznego sprawozdania.
2. Występowanie do rady gminy z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi oraz przedkładanie tego wniosku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu do zaopiniowania.
3. Opiniowanie wniosku radnych dot. podjęcia przez radę uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium.
4. W zakresie kontroli działalności wójta:
a) opiniowanie projektu budżetu gminy,
b) bieżąca analiza i kontrola wykonywania budżetu gminy w ciągu roku,
c) opiniowanie projektów uchwał rady w sprawie wprowadzania zmian w budżecie gminy.
d) kontrolowanie wykonania innych uchwał rady,
e) opiniowanie projektu zamierzeń samorządu gminy, sporządzanego przez wójta,
f) kontrola sposobu gospodarowania mieniem komunalnym gminy.
5. W zakresie kontroli działalności gminnych jednostek organizacyjnych:
a) wykonanie budżetu jednoski, ustalonego przez radę gminy,
b) opiniowanie planów finansowych jednostki,
c) gospodarowanie przez jednostki powierzonym im do zarządzania lub korzystania mieniem komunalnym.
6. Wykonywanie innych zadań określonych przez radę gminy.

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
Jerzy Bednarz
Łukasz Kołodziej
Małgorzata Długosz
Roland Pampuch
Jan Stotko

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Antoni Piechota
Krzysztof Stanik
Małgorzata Długosz
Roland Pampuch
Rafał Kampa


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 30-08-2011 12:48
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 20-01-2017 11:41
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Izabela Kołodziej
  • Data wytworzenia: 30-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 21383
  • Link do strony: http://bip.dobrzenwielki.pl/190/8804/komisje-stale-rady-gminy.html