Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 sierpnia 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.8.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz 1235 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ’’Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup w km 00+000 – 01+350’’.

 

 

POSTANOWIENIE

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz 1235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 późniejszymi zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – opinia nr WOOŚ.4241.219.2015.MD z dnia 11 sierpnia 2015 roku,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.56.2015.EK z dnia 4 sierpnia 2015 roku,

 

postanawiam

 

stwierdzić, że można odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ’’Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup
w km 00+000 – 01+350’’.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 17 kwietnia 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole zwrócił się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ’’Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup w km 00+000 – 01+350’’. Dnia 24 lipca 2015 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu pismem nr WI.2221.25.2015.ŁK.59 dostarczył materiały uzupełniające informujące o przyjęciu zmian rozwiązań projektowych dotyczących odwodnienia przedmiotowej drogi, polegających na wprowadzeniu do systemu kanalizacji skrzynek rozsączających.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (tj. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 (tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił ponownie o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Wyżej wymienione organy wydały opinie:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia nr WOOŚ.4241.219.2015.MD z dnia 11 sierpnia 2015 roku stwierdzająca, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.56.2015.EK z dnia 4 sierpnia 2015roku stwierdzająca, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, w powiecie opolskim, gminie Dobrzeń Wielki w miejscowości Kup. Teren przez który przebiega przedmiotowy odcinek to tereny miejscowości o charakterze rolniczym z zabudową jednorodzinną. Teren, na którym planowana jest inwestycja przebiega przez teren płaski, równinny.

Początek rozbudowywanego odcinka projektowanej drogi wojewódzkiej nr 461 znajduje się w km 00+000; koniec w km 01+350.

Podstawowe parametry przedsięwzięcia:

 • długość odcinka - ok. 1,35 km;
 • klasa drogi - Z;
 • nośność nawierzchni - 115kN/oś;
 • szerokość jezdni - 6,5 m;
 • prędkość projektowa na terenie zabudowy 40 km/h.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się, między innymi:

 • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi;
 • budowę kanalizacji deszczowej w miejscach tego wymagających;
 • odbudowę rowów przydrożnych;
 • przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • budowę gruntowych poboczy;
 • budowę chodników;
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Przebudowa drogi realizowana będzie po istniejącym śladzie, nie planuje się budowy lub przebudowy innych odcinków dróg.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na drodze (pieszych, rowerzystów, kierowców), między innymi, poprzez: poprawę geometrii drogi (w tym skrzyżowań), poszerzenie jezdni głównej do szerokości 6,5 m; budowę chodników oraz ścieżek rowerowych.

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia prac.

Źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, podczas eksploatacji planowanej inwestycji będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę płynności ruchu drogowego, co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez tereny miejscowości Kup o charakterze rolniczym z zabudową jednorodzinną. Ponieważ w związku z planowaną przebudową drogi (po istniejącym śladzie) nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu, z tego tytułu nie wzrośnie poziom emitowanego z drogi hałasu. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie również bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów drogi, co zwiększy płynność ruchu drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.

W fazie realizacji przedmiotowej inwestycji powstawać będą głównie odpady, z grupy 17 i 20 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Właściwy sposób zagospodarowania odpadów spoczywać będzie na wykonawcy prac budowlanych w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w ustawie o odpadach.

Na etapie prac realizacyjnych nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Na terenie budowy zostanie zorganizowane zaplecze sanitarne dla pracowników budowy wyposażone w przenośne kabiny sanitarne.

Funkcjonowanie drogi będzie się wiązało z powstaniem wód opadowych lub roztopowych. Sposób odwodnienia - podobny jak obecnie, tj. częściowo do rowów przydrożnych, a częściowo do kanalizacji deszczowej wyposażonej w skrzynki rozsączające. Wody opadowe i roztopowe będą przechwytywane głównie przez projektowane wpusty deszczowe i odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej oraz także będą spływać bezpośrednio do trawiastych rowów przydrożnych po skarpach. Zakłada się odprowadzenie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej przebiegającej wzdłuż rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 461 poprzez osadnik do projektowanego pakietu skrzynek rozsączających umieszczonych na działce nr 1000/103 oraz częściowo poprzez włączenie się do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej w drodze wojewódzkiej nr 454. Za pośrednictwem rowów przydrożnych wody opadowe będą odprowadzane w kierunku odbiorników naturalnych tj., cieku wodnego przecinających drogę wojewódzką w kilometrze 1+400, który uchodzi do rzeki Brynicy.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: -

a)obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

b)obszary wybrzeży;

c)obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

d)obszary górskie lub leśne;

e)obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;

f)obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

g)obszary przylegające do jezior;

h)uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Z analizy przyrodniczej wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz bezpośrednim sąsiedztwem form ochrony przyrody (najbliżej znajduje się Stobrawski Park Krajobrazowy - ok. 800 m), w tym poza obszarami Natura 2000, a także poza stanowiskami chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) - inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że charakter i zakres planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz 1235 z późniejszymi zmianami) uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, a także brak znacząco negatywnego oddziaływania na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi oraz biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki niniejszym postanowieniem odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ’’Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Kup w km 00+000 – 01+350’’.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  14-08-2015 12:50
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2089
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl