Przejdź do treści strony WCAG

Wybory ławników 2011

Tegoroczny nabór kandydatów na ławników odbywać się będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), znowelizowanych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109. poz. 627).
Zmiany wchodzą w życie w dniu 14 czerwca 2011r., podobnie jak wydane na ich podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia(Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Zgodnie z ustaleniami Kolegium Sadu Okręgowego w Opolu (Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu nr A-0150-03/11 z dnia 26 maja 2011r.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki dokona wyboru 3 ławników do Sądu Rejonowego w Opolu, z tego 1 ławnika do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym w Opolu. Kadencja nowo wybranych ławników obejmie lata 2012-2015.
 
Kandydatów na ławników można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011r. Wybór dokonany zostanie do końca października 2011r.
 
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydatem na ławnika może być wybrany ten, kto:
1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)      jest nieskazitelnego charakteru,
3)      ukończył 30 lat,
4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka  w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)      nie przekroczył 70 lat,
6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być (art.159 ustawy):
1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)      duchowni,
7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)      radni gminy, powiatu i województwa.
 
Zgłaszanie kandydatów na ławników
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze , zamieszkujących stale na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
Zgłoszenia dokonuje się na Karcie zgłoszenia kandydata na ławnika, której wzór określił Minister Sprawiedliwości w załączniku do w/w Rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2011r.
 
Do zgłoszenia dokonanego na Karcie należy dołączyć następujące dokumenty:
1)      informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową dołączyć należy również aktualny odpis z Krajowego rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji.
W przypadku zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli, do Karty zgłoszenia dołącza się również listę osób zgłaszających zawierającą: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50-ciu osób zgłaszających kandydata.
 
Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników można uzyskać u Sekretarza Gminy Dobrzeń Wielki:
  • tel. 774695483,wewn. 102 lub kom: 608517405;
  • e-mail: