Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ.6220.10.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 15 września 2015 r.

 

         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o wydaniu w dniu 15 września 2015 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nawykonaniu usługi mieszania kruszyw na węźle betoniarskim w celu uzyskania mieszanek betonowych i spoiw hydraulicznych w mobilnej przewoźnej wytwórni mieszanek betonowych Mobiler Betonmischer Type B55/8-2200 o wydajności 25-45 m3/h, na podwoziu kołowym”.

  1. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 109 lub 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
  2. Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu – w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 109 lub 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.