Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.13.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 21 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz 1235 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice”.

 

POSTANOWIENIE

z dnia 21 września 2015 r.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz 1235 z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 późniejszymi zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.225.2015.IM z dnia 18 sierpnia 2015 roku,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.58.2015.EK z dnia 7 sierpnia 2015 roku,

 

postanawiam

 

stwierdzić, że można odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice”.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 17 czerwca 2015 roku Pan Sebastian Raudzis SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna ul. Oleska 117, 45-231 Opole działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki zwrócił się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice”.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Wyżej wymienione organy wydały opinie:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia nr WOOŚ.4241.225.2015.IM z dnia 18 sierpnia 2015 roku stwierdzające, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.58.2015.EK z dnia 7 sierpnia 2015roku stwierdzająca, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice. Ulica Cebuli planowana jest do rozbudowy na odcinku około 632 m z kolei ulica Piaskowa na długości około 504 m. W ramach przedmiotowej przebudowy planuje się:

 • budowę i przebudowę jezdni,
 • budowę poboczy,
 • oczyszczanie rowów,
 • rewitalizację zieleni (wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów wraz z nowymi nasadzeniami),
 • budowę miejsc postojowych,
 • poszerzenie granic pasa drogowego,
 • przełożenie sieci gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej i sanitarnej w razie kolizji z projektowaną inwestycją,
 • korektę łuków skrzyżowań,
 • przebudowę zjazdów,
 • wykonanie oznakowania pionowego.

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Natomiast w trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana głównie ruchem pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów i zwiększenie płynności ruchu drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych, które zostaną w części wykorzystane do remontu drogi. Odpady, które nie zostaną wykorzystane na miejscu budowy zostaną zdeponowane na składowisku odpadów. W okresie eksploatacji drogi wytwarzane będą m.in. odpady z czyszczenia nawierzchni, których zagospodarowaniem zajmują się firmy zewnętrzne świadczące usługi w zakresie czyszczenia ulic.

Funkcjonowanie drogi będzie się wiązało z powstaniem wód opadowych i roztopowych, które odprowadzane będą do istniejącego rowu.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie na pogorszenie jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją (KIP) przedmiotowa inwestycja przewiduje wycinkę zadrzewień i zakrzewień. Zostaną one usunięte tylko w niezbędnym zakresie, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przegląd drzew i krzewów w terenie pozwalają stwierdzić, że ich wycięcie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na przyrodę terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania inwestycji. Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

a)obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

b)obszary wybrzeży;

c)obszary górskie;

d)obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;

e)obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

f)obszary przylegające do jezior;

g)uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że charakter i zakres planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 z późniejszymi zmianami) uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, a także brak znacząco negatywnego oddziaływania na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi oraz biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki niniejszym postanowieniem odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice”.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-09-2015
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  23-09-2015 15:15
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1949
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl