Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 października 2015 roku w sprawie rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa

OŚ.6220.17.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 października 2015 roku.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” w Krzanowicach na działce nr ew. 696/1.

 1. Postępowanie zostało wszczęte dnia 28 września 2015 roku.
 2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzono raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, które polegać będzie na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 4. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnień są:
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.
 5. Z niezbędną dokumentacją sprawy (wnioskiem, raportem oddziaływania na środowisko) można się zapoznać w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w pok. nr 110 lub 109.
 6. Informuje się o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, elektronicznie na adres bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki w pok. nr 110 lub 109, w terminie 21 dni tj. od dnia 2 października 2015 roku do dnia 22 października 2015 roku.
 7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.