Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 października 2015 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ.6220.13.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 21 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.), oraz zgonie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice”.

 

DECYZJZA

z dnia 21 października 2015 r.

 

            Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 czerwca 2015 roku Pan Sebastian Raudzis SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna ul. Oleska 117, 45-231 Opole działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice”,

 

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice”.

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 17 czerwca 2015 roku Pan Sebastian Raudzis SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna ul. Oleska 117, 45-231 Opole działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Dobrzeń Wielki zwrócił się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w m. Chróścice”.

Pismem z dnia 2 lipca 2015 roku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został przesłany wg właściwości do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ze względu na lokalizację przedsięwzięcia na terenach zamkniętych.

Dnia 20 lipca 2015 roku pismem nr WOOŚ.4200.4.2015.IM.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał wg właściwości przedmiotowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki w związku z pismem Pana Sebastiana Raudzis, który poinformował, że wniosek zostanie skorygowany w zakresie działek tj. zostaną wyłączone działki stanowiące tereny zamknięte. Dnia 23 lipca 2015 roku Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wezwał wnioskodawcę o skorygowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i usunięcie działek ewidencyjnych, na których będzie realizowane przedsięwzięcie ujętych w decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako tereny zamknięte. Pismem z dnia 27 lipca 2015 roku Pan Sebastian Raudzis przekazał skorygowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia.

W dniu 3 sierpnia 2015 roku obwieszczeniem z dnia 31 lipca 2015 roku poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, w miejscowości Chróścice: na drewnianym słupie telekomunikacyjnym przy budynku dworca PKP, na drewnianym słupie telekomunikacyjnym naprzeciw posesji przy ul. Piaskowej 8, na drewnianym słupie telekomunikacyjnym przy ul. Piaskowej 41 oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.dobrzenwielki.pl.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

W dniu 3 sierpnia 2015 roku obwieszczeniem z dnia 31 lipca 2015 roku poinformowano strony postępowania o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wniosku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, w miejscowości Chróścice: na drewnianym słupie telekomunikacyjnym przy budynku dworca PKP, na drewnianym słupie telekomunikacyjnym naprzeciw posesji przy ul. Piaskowej 8, na drewnianym słupie telekomunikacyjnym przy ul. Piaskowej 41 oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.dobrzenwielki.pl.

Wyżej wymienione organy wydały opinie:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia nr WOOŚ.4241.225.2015.IM z dnia 18 sierpnia 2015 roku stwierdzające, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.58.2015.EK z dnia 7 sierpnia 2015roku stwierdzająca, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę postanowienia ww. organów opiniujących oraz brak negatywnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał postanowienie nr OŚ.6220.13.2015 z dnia 21 września 2015 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dnia 23 września 2015 roku obwieszczeniem z dnia 21 września 2015 roku poinformowano strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, w miejscowości Chróścice: na drewnianym słupie telekomunikacyjnym przy budynku dworca PKP, na drewnianym słupie telekomunikacyjnym naprzeciw posesji przy ul. Piaskowej 8, na drewnianym słupie telekomunikacyjnym przy ul. Piaskowej 41 oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.dobrzenwielki.pl.

Dnia 23 września 2015 roku obwieszczeniem z dnia 22 września 2015 roku poinformowano również strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, w miejscowości Chróścice: na drewnianym słupie telekomunikacyjnym przy budynku dworca PKP, na drewnianym słupie telekomunikacyjnym naprzeciw posesji przy ul. Piaskowej 8, na drewnianym słupie telekomunikacyjnym przy ul. Piaskowej 41 oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.dobrzenwielki.pl.

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie dróg gminnych ul. Cebuli i Piaskowej w miejscowości Chróścice. Ulica Cebuli planowana jest do rozbudowy na odcinku około 632 m z kolei ulica Piaskowa na długości około 504 m. W ramach przedmiotowej przebudowy planuje się:

 • budowę i przebudowę jezdni,
 • budowę poboczy,
 • oczyszczanie rowów,
 • rewitalizację zieleni (wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów wraz z nowymi nasadzeniami),
 • budowę miejsc postojowych,
 • poszerzenie granic pasa drogowego,
 • przełożenie sieci gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej i sanitarnej w razie kolizji z projektowaną inwestycją,
 • korektę łuków skrzyżowań,
 • przebudowę zjazdów,
 • wykonanie oznakowania pionowego.

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Natomiast w trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana głównie ruchem pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów i zwiększenie płynności ruchu drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów budowlanych, które zostaną w części wykorzystane do remontu drogi. Odpady, które nie zostaną wykorzystane na miejscu budowy zostaną zdeponowane na składowisku odpadów. W okresie eksploatacji drogi wytwarzane będą m.in. odpady z czyszczenia nawierzchni, których zagospodarowaniem zajmują się firmy zewnętrzne świadczące usługi w zakresie czyszczenia ulic.

Funkcjonowanie drogi będzie się wiązało z powstaniem wód opadowych i roztopowych, które odprowadzane będą do istniejącego rowu.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie na pogorszenie jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją (KIP) przedmiotowa inwestycja przewiduje wycinkę zadrzewień i zakrzewień. Zostaną one usunięte tylko w niezbędnym zakresie, ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przegląd drzew i krzewów w terenie pozwalają stwierdzić, że ich wycięcie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na przyrodę terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania inwestycji. Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

a)obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

b)obszary wybrzeży;

c)obszary górskie;

d)obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;

e)obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

f)obszary przylegające do jezior;

g)uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że charakter i zakres planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Teren przedsięwzięcia został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chróścice na podstawie uchwały nr IV/68/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 kwietnia 1999 roku. Teren ul. Cebuli i Piaskowej oraz przyległy w miejscowości Chróścice znajduje się na obszarze oznaczonym w planie symbolami: MN, PBS, MNU, ZI, KD VI, KD IV nr 457, KD V, KK, RPO, RO, W.

MN - przeznaczenie podstawowe -istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku)

1)dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy istniejącej:

a)modernizacje i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

b)budowa nowych budynków mieszkalnych na drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,

2)dopuszczalne funkcje towarzyszące - usługi wbudowane w części parterowej, urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona,

3)zabrania się lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) transportu dostawczego,

4)Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu

a)wysokość modernizowanej lub noworealizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (poddasze użytkowe) lecz nie więcej niż 8 m. licząc od poziomu terenu (najniższego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

b)bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach regionalnych

c)ustala się jako obowiązujące stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach. 30 - 45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza się dachy wielospadowe),

d)dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych wyłącznie w budynkach gospodarczych lub towarzyszących

e)dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 35 % powierzchni działek, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.),

f)w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących (usług wbudowanych) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

g)w granicach strefy oznaczonej na rysunku planu dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy własności (działki).

MNu - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo-usługową, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych,

1)dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy istniejącej :

a)modernizacje i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych i usługoworzemieślniczych,

b)budowa nowych budynków mieszkalnych i usługowo-rzemieślniczych na drodze wtórnych podziałów działek (zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi), zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,

2)dopuszczalne funkcje towarzyszące - usługi wbudowane, przybudowane lub wolnostojące, spełniające wymogi przepisów szczególnych,

3)Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu

a)wysokość modernizowanej lub nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (dopuszczalne poddasze użytkowe) lecz nie więcej niż 8 m. od poziomu terenu do okapu, dachy budynków mieszkalnych o symetrycznym układzie połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej,

b)bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach regionalnych

c)w modernizowanych, rozbudowywanych lub nowobudowanych obiektach usługowych dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych, w przypadkach uzasadnionych

względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d)dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów kubaturowych o charakterze ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontażu,

e)ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 50 % powierzchni działki budowlanej,

f)ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyjnej,

g)dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności urządzeń towarzyszących oraz elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

P B S - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów (w tym handel hurtowy)

1)dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy:

a)dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów,

b)w przypadku podjęcia decyzji o podziale dotychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej na różne podmioty ustala się obowiązek uwzględnienia w projekcie podziału obsługi transportowej i dojazdów do poszczególnych jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożarowej oraz dostępności właściwych służb do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obsługującej teren,

2)Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a)dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających

8 m. licząc od powierzchni terenu do okapu,

b)dopuszcza się lokalizację związanych trwale z terenem obiektów reklamowych,

c)ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenia ozdobną i izolacyjną,

RPO - teren ośrodka obsługi rolnictwa

1)dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy istniejącej:

a)dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym  urządzeń przetwórstwa rolnego i magazynowania produktów rolnych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów,

2)Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu

a)dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokościach nie przekraczających 8 m. licząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu,

b)dopuszcza się lokalizację zbiorników na materiały masowe (silosy zbożowe) o wysokościach nie przekraczających 12 m.

c)ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenia ozdobną i izolacyjną,

RO - przeznaczenie podstawowe - tereny ogrodów i sadów przydomowych,

a)ustala się zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i usługowych,

b)dopuszcza się lokalizację niewielkich, do 20 m2 powierzchni użytkowej, obiektów gospodarczych (z wyłączeniem garaży) oraz obiektów małej architektury,

c)dopuszcza się na zapleczu istniejącej zabudowy o charakterze zagrodowym lokalizację budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną, nie powodujących zwiększenia uciążliwości na terenach przyległych o innych funkcjach.

d)dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, za zgodą właściciela terenu.

ZI - tereny zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz wokół terenów intensywnej działalności produkcyjno-wytwórczej, baz, składów i magazynów- wymagane zadrzewienie terenu,

W - tereny wód otwartych,

KK - tereny kolejowe

KD IV - droga krajowa nr 457, IV klasy technicznej - nowoprojektowana obwodnica wzdłuż linii kolejowej, o ograniczonym dostępie,

a)szerokość w liniach rozgraniczających  = 20 - 40 m.

b)szerokość jezdni =  7,0 - 10,5 m.

c)liczba pasów ruchu = min. 2,

KD V, drogi gminne, lokalne, V klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń,

a)szerokość w liniach rozgraniczających  =  6 - 12  m.

b)szerokość jezdni =  4,0 - 6,0 m.

KD VI - drogi gminne, lokalne, VI klasy technicznej, dostępne bez ograniczeń,

a)szerokość w liniach rozgraniczających  =  6 - 12  m.

b)szerokość jezdni =  4,0 - 6,0 m.

Planowana inwestycja ze względu na:

1.Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – na podstawie przedstawionych informacji stwierdzono, że w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi nadmierne oddziaływanie na środowisko. Można jednocześnie uznać, że skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje odpowiadają zamierzonemu celowi przedsięwzięcia. Jego lokalizacja w istniejącym pasie drogowym, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy poruszające się po drodze.

2.Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a.obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza ww. obszarami,

b.obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody (rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody oraz obszary przylegające do jezior) – przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz bezpośrednim sąsiedztwem ww. obszarów oraz poza siedliskami chronionych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów.

3.Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ww. pkt 1, 2 wynikające z zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości odwracalności oddziaływania stwierdzono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało w ww. zakresie.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone, tj. od dnia 22 października 2015 roku do dnia 18 listopada 2015 roku.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 783) za niniejszą decyzję nie poobiera się opłaty skarbowej.