Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa drogi gminnej ulicy Wąskiej w m. Czarnowąsy

Numer ogłoszenia: 10517 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki , ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 4695525, faks 77 4695524.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.www.dobrzenwielki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej ulicy Wąskiej w m. Czarnowąsy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S szerokości 3,5 - 5,0 m: powierzchnia jezdni asfaltowej - 998 m2 powierzchnia jezdni tłuczniowej - 337 m2 powierzchnia z kostki betonowej - 74 m2 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej obejmuje wykonanie: kanalizacja sanitarna z rur z rur PVC, SN8, Ø200 mm L = 32,0 m kanalizacja sanitarna z rur z rur PVC, SN8, Ø160 mm L = 18,5 m studzienki rewizyjne Ø 1000 mm bet. szt. - 2 studzienki rewizyjne Ø 425 mm szt. - 1 włączenie do istniejącej studni szt. - 2 zaślepka Ø 160 mm szt. - 4 wodociąg Ø 110x6,6 PE100, SDR17 L = 10,0 m wodociąg Ø 90x5,4 PE100, SDR17 L = 18,5 m przyłącza wod. Ø 32 mm PEHD100, SDR17 L = 19,0 m przyłącza wod. Ø 40 mm PEHD100, SDR17 L = 7,0 m zasuwa Dn80 mm szt. - 1 hydrant nadziemny Dn 80 mm (przestawienie) szt. - 2 nawiertki szt. - 5 Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie: kanalizacja deszczowa z rur z rur PVC, SN8, Ø315 mm L = 107,5 m studzienki rewizyjne Ø 1000 mm bet. szt. - 4 studzienki rewizyjne Ø 1500 mm bet. szt. - 1 trójnik szt. - 1 przyłącza kanalizacyjne szt. - 1 z rur PVC (SN8) Ø 200 mm L = 26,0 m wpust ściekowy uliczny Ø 500 mm szt. - 3 Budowa kanałów technologicznych obejmuje wykonanie: studni kablowych -6 szt., kanałów technologicznych - 0,197 km, Przebudowa linii telekomunikacyjnej obejmuje wykonanie: budowa słupków rozdzielczych - 1 szt., montaż obiektu kablowego rozdzielczego na słupie - 1 szt., budowa kanalizacji kablowej - 235 m, budowa linii kablowych rozdzielczych - 270 m, budowa przyłączy abonenckich - 5 szt., likwidacji zbędnych słupów teletechnicznych - 4 szt., likwidacji zbędnych kabli napowietrznych - 1100 m. Zakres przebudowy uzbrojenia elektrycznego: przy zjeździe z ulicy Jagiełły projektuje się nową latarnię L1 na słupie SAL-60 dz z wysięgnikiem WA14/1 dostosowanym kształtem do istniejacych latarni. Słup zostanie zlokalizowany na trasie istniejącego zasilania od słupa linii n/n nr 1067. Latarnię oznakować jako nr 1067/0.; latarnię L2 (nr 1067/1) przesunąć w nowe miejsce, a istniejącą linię kablową YAKY 4x35 przełożyć pomiędzy latarnie L1 i L2; na odcinku L2 - L3 ułożyć nowy kabel YAKY 4x35. Lokalizacja Latarni L3 (nr 1067/2) pozostaje bez zmian; istniejącą latarnię L4 (nr 1067/4) przesunąć zgodnie z projektem zagospodarowania, a linię kablową przedłużyć poprzez zestaw remontowo-montażowy ZRM-2; latarnię L5 (nr 1067/4) przesunąć nieznacznie w kierunku granicy działki, linię kablową na odcinku ok. 8m przełożyć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekt budowlany; Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ;przedmiary robót Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art.67 ust.1 pkt6 pzp realizatorowi zamówienia, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 20% jego wartości.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 130.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem . Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania robót budowlanych w maksymalnie trzech częściach tj. osobno na budowę ,przebudowę lub remont drogi, osobno na odwodnienie drogi i osobno na oświetlenie drogi Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 1.000 000,00 zł/brutto (słownie: jeden milion złotych brutto). W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj: osobą która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami w specjalności - konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Uprawnienia winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (przykładowy propozycja - załącznik nr 4) - dokument winien być złożony w oryginale. Dokument w swej treści oprócz informacji, kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby musi zawierać, co najmniej: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 tej ustawy.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, winien przedłożyć dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 7.1. a,b,c, d SIWZ. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie; pełnomocnictwo winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników; Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany Pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi niewynikającymi z działań Wykonawcy; Wszyscy wykonawcy występujący wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z wykonawców/wspólników musi być częścią omawianego wcześniej pełnomocnictwa. W przypadku wygrania przetargu pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy; jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców; Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1, składa i podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łączne; Oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty: odpis z CEIDG, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie dot. grupy kapitałowej.4. Wypełniony formularz oferta stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ zawierający oświadczenie,że wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art.22 ust.1 ustawy pzp. 5. Kosztorysy ofertowe oraz wykaz stawek i narzutów opracowane metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z założeniami określonymi w p.15 SIWZ .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Długość okresu gwarancji - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 2. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Ww. zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 4. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania umowy na rynek nowych, o lepszych parametrach, materiałów lub urządzeń, zamawiający może zrezygnować z niektórych materiałów lub urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową i zastąpić je nowymi, o lepszych parametrach, materiałami lub urządzeniami. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie następująco: a) zamawiający odliczy wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę takiego materiału lub urządzenia, b) zamawiający zakupi nowy materiał lub urządzenie stosując ustawę o zamówieniach publicznych, c) wykonawca wbuduje nowy materiał lub urządzenie przy zastosowaniu sposobu obliczenia wynagrodzenia za to wbudowanie przedstawionego w ustępie. 3 par.6 umowy. 5.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz postanowień umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; c) wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 i 5 paragrafu nr4 umowy powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy; d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,f) wystąpienia robót dodatkowych. 6.Dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. c) Jeżeli zamawiający uzna ,że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 7) Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobrzenwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul.Namysłowska 44, pok.8, 46-081 Dobrzeń Wielki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul.Namysłowska 44 pok.101 46-081 Dobrzeń Wielki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl . Na tej stronie będą również zamieszczone pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, odwołania dotyczące treści ogłoszenia oraz postanowień warunków zamówienia, ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy. 3.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy. 4. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                              WÓJT

                                                                                                    mgr Henryk Wróbel
 SPECYFIKACJA
PDFOgłoszenie.pdf
DOCXSIWZ.docx
DOCXZałączniki do SIWZ.docx
PRZEDMIARY
PDFprzedmiar kanały technologiczne.pdf
PDFprzedmiar oświetlenie ulic.pdf
PDFprzedmiar cz. drogowa.pdf
PDFprzedmiar k. sanitarna.pdf
PDFprzedmiar odwodnienie drogi.pdf
PDFprzedmiary linia telekomunukacyjna.pdf
PROJEKTY
ZIPBranża drogowa.zip
ZIPBranża elektryczna.zip
ZIPBranża sanitarna.zip
PDFPW kanały Wąska.pdf
PDFPW linia telekom Wąska.pdf
PDFWarunki geotechniczne.pdf
SPRCYFIKACJE TECHNICZNE
PDFspec tech kanały Wąska.pdf
PDFspec tech linia telekom Wąska.pdf
PDFST drogowa.pdf
PDFST elektryczna.pdf
PDFST kan. deszczowa i sanitarna.pdf
PDFST kan. deszczowa i sanitarna 2..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  29-01-2016 13:08
  przez: Joanna Kurtz
 • zmodyfikowano:
  17-02-2016 12:58
  przez: Joanna Kurtz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 4113
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl