Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

III PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny 2, Kup, Miarki 9

G.6840.10.2015

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kup

 

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2, dla którego brak księgi wieczystej wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości oznaczonej jako działka 820/120 arkusz mapy 1, o powierzchni 0,0864 ha, objętej księgą wieczystą nr OP1O/00019802/3, stanowiącą własność Gminy Dobrzeń Wielki.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).

Przedmiotowa działka położona jest bezpośrednio przy ul. Miarki 9. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym, z użytkowo – mieszkalnym poddaszem oraz budynkiem gospodarczym. W budynku zlokalizowane są dwa lokale mieszkalne, na parterze i poddaszu. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, z  dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Komunikacje zapewnia wewnętrzna klatka schodowa. Wejście do budynku usytuowane jest od podwórza i odbywa się przez wiatrołap. Wiatrołap, Korytarz i klatka schodowa stanowią część wspólną budynku. Budynek wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną, c.o. etażowe z piecami w poszczególnych lokalach.

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,13 m2 położony jest na poddaszu budynku. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, spiżarki. Do lokalu przynależne są dwa pomieszczenia gospodarcze nr 2 i 3 o łącznej powierzchni 23,15 m2. Właścicielowi lokalu przysługuje udział 4570/10000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 10.08.2015 r. Wnioski takie nie zostały złożone. Pierwszy oraz drugi przetarg wyznaczone na dzień kolejno: 18.11.2015 r. i 27.01.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości: 37 000 zł brutto

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 5 000 zł

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 16 marca 2016 roku - o godz. 11:00.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu, mogą go oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach  - tel. 609815536.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 9 marca 2016 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka),  w chwili zawarcia aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

 • dowód tożsamości;
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
 • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
 • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-02-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  11-02-2016 08:37
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2421
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl