Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG na sprzedaż nieruchomości - dz.3199/280 Dobrzeń Wielki

G.6840.7.2015

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej

w Dobrzeniu Wielkim

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka numer 3199/280 arkusz mapy 3, o powierzchni 0.0867 ha, stanowiąca własność Gminy Dobrzeń Wielki, objęta księgą wieczystą nr OP1O/00048579/2.

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w m. Dobrzeń Wielki, bezpośrednio przy ulicach Księdza Poziemby i Topolowej. Teren działki równy o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Kształt działki regularny, prostokątny. W bezpośrednim sąsiedztwie teren uzbrojony jest w energię elektryczną, wodę, kanalizację i ciepłociąg.

Przeznaczenie nieruchomości zgodne z zapisami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki, w którym teren oznaczony jest symbolem   MN –  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości minął z dniem 29.02.2016 r. Wnioski takie nie zostały złożone.

Cena wywoławcza nieruchomości: 62 000 zł

 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Wadium: 8 000 zł

(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter) dnia 12 kwietnia 2016 roku - o godz. 11:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 6 kwietnia 2016 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka). W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

 • dowód tożsamości;
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
 • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
 • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

Metryczka
 • wytworzono:
  10-03-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  10-03-2016 09:25
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2255
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl