Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1122/208 Chróścice

G.6840.9.2015

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Chróścice

Działka nr 1122/208

arkusz mapy 3,
o pow. 0.0250 ha

OP1O/00097922/0

Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przeznaczenie w planie:  P  - teren obiektów produkcyjno-usługowych, składów i magazynów

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana na ogrodzonym terenie istniejącego zakładu produkcyjnego. Położona wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyjno-usługowej, przy ul. Korfantego. Działka o kształcie regularnym, stanowi wąski pas terenu służący jako przejazd komunikacji wewnętrznej zakładu, a w niewielkim pasie zagospodarowana jest zielenią. Nawierzchnia terenu wykonana z kostki brukowej i płyt ażurowych. Przez teren działki przebiega sieć wodna, kanalizacyjna  i gazowa. Działka nie może stanowić terenu możliwego do zabudowy, może jedynie powiększyć teren nieruchomości przyległej, poprawiając możliwość jej zagospodarowania.

 

Przeznaczenie nieruchomości: poprawa warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległej.

 

Cena nieruchomości: 5 800 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 25 maja 2016 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.