Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚ.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1200/173 w miejscowości Borki”.

 

POSTANOWIENIE

z dnia 7 kwietnia 2016

 

Na podstawie art. 63 ust. 1, 4, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – opinia nr WOOŚ.4241.68.2016.AW z dnia 30 marca 2016 roku,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.17.2015.EK z dnia 22 marca 2016 roku,

 

postanawiam

 

I.Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1200/173 w miejscowości Borki”.

II.Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego (w tym uciążliwość odorową) i klimat akustyczny.

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11 lutego 2016 roku uzupełnionym pismem z dnia 8 marca 2016 roku Pan Wiesław Wójcik i Pan Jerzy Kiryczuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe „Best-Opebel” Broki, ul. Leśna 8, 46-020 Czarnowąsy zwrócili się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1200/173 w miejscowości Borki”.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 22 (instalacje do produkcji mas bitumicznych) oraz § 3 ust. 1 pkt 80 (instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353), organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a także co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Wyżej wymienione organy wydały postanowienia:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – opinia nr WOOŚ.4241.68.2016.AW z dnia 30 marca 2016 roku stwierdzająca konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego (w tym uciążliwość odorową), klimat akustyczny,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ.4315.2.17.2016.EK z dnia 22 marca 2016 roku stwierdzająca, iż istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Planowana budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidziana jest na działce nr 1200/173 obręb Borki, natomiast na działkach nr: 1191/176, 1192/176 i 490/180 obręb Borki (należących również do Inwestora), przewiduje się jedynie wykonanie prac, które umożliwią doprowadzenie mediów z istniejących przyłączy i połączeń z istniejącą komunikacją wewnętrzną.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę na terenie istniejącego zaplecza technicznego i placów składowych należących do Inwestora, kompletnej instalacji do wytwarzania mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacją do odzysku destruktu asfaltowego tj. odpadu o kodzie 17 03 02.

Przygotowanie masy bitumicznej polegać będzie na zmieszaniu w odpowiednich proporcjach kruszywa z wypełniaczami oraz otoczeniu materiału sypkiego lepiszczem asfaltowym. Do gotowej masy w zależności od receptury możliwe będzie dodanie do 15% odpowiednio rozdrobnionego destruktu asfaltowego tj. odpadu o kodzie 17 03 02 pozyskanego w ramach rozbiórek nawierzchni asfaltowych dróg (własne i od zewnętrznych dostawców). W zależności od specyfiki zamówienia i wymogów w zakresie receptury zakładana jest również możliwość produkcji bez dodawania destruktu, dlatego też ilość wykorzystanego odpadu stanowi wartość maksymalną.

Proces produkcji mas bitumicznych będzie odbywać się w instalacji stacjonarnej, która składać się będzie z następujących najważniejszych elementów:

 • linia dozowania kruszywa (dozatory kruszywa przenośniki taśmowe kruszywa),
 • suszarka kruszywa (bęben suszący) wyposażona w palnik spalający olej lekki,
 • elewator,
 • sortownik kruszywa,
 • zbiorniki gorącego materiału,
 • system ważenia,
 • mieszalnik kruszywa,
 • silos gotowej masy,
 • pompy do bitumu i sprężarki,
 • instalacja wypełniacza z silosem na wypełniacz,
 • instalacja wypełniacza z odzysku wraz z silosem na pył,
 • układ pneumatyczny,
 • instalacja odpylająca wyposażona w filtr workowy wraz z kominem i systemem transportu pyłów,
 • instalacja masy bitumicznej z izolowanymi zbiornikami bitumu wraz z podgrzewaczem olejowym i pompami,
 • instalacje do dozowania granulowanych domieszek i płynnych środków adhezyjnych,
 • zbiornik oleju,
 • zbiornik gotowej masy,
 • układ sterowania (sterownia).

Natomiast instalacja do odzysku destruktu stanowić będzie dodatkowy moduł zlokalizowany w ramach linii do produkcji mas bitumicznych i wyposażony będzie w następujące elementy:

 • dozator destruktu,
 • wibrator,
 • przenośnik dozujący,
 • elewator taśmowy,
 • przenośnik taśmowy,
 • wagę taśmową do przenośnika dozującego,
 • układ sterowania.

Proces produkcji mas bitumicznych obejmuje:

 • składowanie i dozowanie wstępne kruszywa (ładowarka, dozator kruszywa),
 • suszenie kruszywa (suszarka wyposażona w palnik spalający olej opałowy),
 • sortowanie i dozowanie gorących kruszyw (mieszalnik, sortownik),
 • składowanie i dozowanie asfaltu (silosy magazynowe),
 • magazynowanie i dozowanie wypełniaczy (silosy na wypełniacz),
 • magazynowanie i wyładunek gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej (zbiornik gotowej masy),
 • magazynowanie paliw,
 • magazynowanie i dozowanie destruktu,
 • transport składników (przenośniki kruszywa, wypełniaczy).

Przewidywana wielkość produkcji masy bitumicznej to maksymalnie ok. 400 000 Mg/rok oraz odzysk odpadu o kodzie 17 03 02 maksymalnie ok. 60 000 Mg/rok.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego oraz uciążliwości związane z emisją hałasu podczas realizacji inwestycji związane będą z pracami budowlanymi oraz instalacyjno-montażowymi. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustaną z chwilą zakończenia prac.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji będzie powodowało emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pochodzącą z procesów produkcyjnych (m.in. magazynowanie i dozowanie kruszywa, suszenie kruszywa, sortowanie i dozowanie gorących kruszyw, magazynowanie i dozowanie asfaltu, magazynowanie i wyładunek gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej itp.) oraz ruchu pojazdów po terenie obiektu (m.in. dostarczanie surowców do produkcji mas bitumicznych, wywożenie gotowego produktu). Eksploatacja przedsięwzięcia może wpłynąć na pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego.

Ponadto w raporcie należy uwzględnić skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z istniejącym zapleczem technicznym Inwestora t.j. składowaniem materiałów budowlanych.

Na etapie eksploatacji planowane do zastosowania urządzenia i maszyny (m.in. suszarka kruszywa, sortownik, mieszalnik itp.), oraz pojazdy poruszające się po terenie obiektu, będą źródłami emisji hałasu. Ze względu na fakt, iż przedsięwzięcie będzie realizowane w odległości ok. 200 m, od zlokalizowanego  w kierunku południowo-wschodnim terenu zabudowy mieszkaniowej, jego eksploatacja może pogorszyć klimat akustyczny na tym terenie.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów budowlanych, które nie kwalifikują się do odpadów niebezpiecznych. Natomiast podczas funkcjonowania zakładu będą powstawały odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne.

W związku z powyższym, w raporcie należy wskazać rodzaj i ilość powstających odpadów w związku z realizacją inwestycji, a także sposób ich zagospodarowania.

Powstające na terenie obiektu ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącego wybieralnego zbiornika o pojemności 10 m3.

W raporcie należy również wskazać sposób organizacji zaplecza socjalnosanitarnego na etapie realizacji inwestycji oraz doprecyzować sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien uwzględniać również elementy pozwalające na ocenę spełnienia wymogów art. 81 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, tj. możliwości spowodowania nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Ponadto w raporcie należy przeanalizować kwestie zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności przedsięwzięcia na klęski żywiołowe oraz oddziaływanie przedsięwzięcia na krajobraz w tym krajobraz kulturowy.

Inwestycja realizowana będzie poza granicami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, poza stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi, w zasięgu jego realizacji nie występują pomniki przyrody. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na wyżej wymienione formy ochrony przyrody oraz nie będzie naruszało zakazów dla nich obowiązujących. Z danych będących w posiadaniu RDOŚ w Opolu wynika, że na obszarze przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością usuwania drzew.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane również poza:

 • obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszarami górskimi lub leśnymi,
 • obszarami stref ochronnych ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
 • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 • obszarami przylegającymi do jezior,
 • uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze na którym występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu oraz pyłu PM 10.

Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Cechy przedsięwzięcia takie jak:

 • jego rodzaj i charakterystyka – planowana budowa instalacji do wytwarzania mas bitumicznych spowoduję znaczne zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych dostarczających surowce i odbierających produkt, rozładunek samochodów przywożących kruszywa, piasek, wypełniacze (mączka wapienna, pyły z odpylania), bitum oraz destrukt asfaltowy a także mieszanie tych składników może być przyczyną uciążliwości dla środowiska, między innymi zanieczyszczenia powietrza pyłami, spalinami, emisję hałasu i wibracji,
 • jego usytuowanie – planowane przedsięwzięcie znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (około 200 m od budynków mieszkalnych),
 • rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko – planowane przedsięwzięcie może przyczynić się do pogorszenia jakości środowiska i stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi,

wskazują, że dla przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mając jednak na uwadze fakt, że produkcja mas bitumicznych będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, emisją hałasu i wibracji, ruchem samochodów ciężarowych, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał niniejsze postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zakres raportu ustalono kierując się wskazanymi wyżej cechami przedsięwzięcia.

W związku z powyższym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, co uwzględniono w sentencji postanowienia.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego postanowienia za doręczone, tj. tj. od dnia 8 kwietnia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku.