Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 kwietnia 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew

OŚ.6131.50.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), oraz zgonie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji dla Wspólnoty Mieszkaniowej nr I Osiedle Energetyk 1A-D, 2A-B, 3A-C, 4A-B, 5A-B, 6 w Dobrzeniu Wielkim zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 26 cm mierzonego na wysokości 130 cm, jednego dwupiennego drzewa gatunku wierzba płacząca o obwodach pni 110 cm i 83 cm mierzonych na wysokości 130 cm oraz jednego drzewa gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 9 cm mierzonego na wysokości 130 cm.

 

DECYZJZA

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 83a ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.02.2016 r. (data wpływu 04.03.2016 r.) Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nr I Osiedle Energetyk 1A-D, 2A-B, 3A-C, 4A-B, 5A-B, 6 w Dobrzeniu Wielkim, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jarząb pospolity, jednego dwupiennego drzewa gatunku wierzba płacząca oraz jednego drzewa gatunku świerk kłujący,

 

O R Z E K A M

 

1.Zezwolić Wspólnocie Mieszkaniowej nr I Osiedle Energetyk 1A-D, 2A-B, 3A-C, 4A-B, 5A-B, 6 w Dobrzeniu Wielkim na usunięcie:

a)jednego drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 26 cm mierzonego na wysokości 130 cm,

b)jednego dwupiennego drzewa gatunku wierzba płacząca o obwodach pni 110 cm i 83 cm mierzonych na wysokości 130 cm,

c)jednego drzewa gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 9 cm mierzonego na wysokości 130 cm,

rosnących na terenie działki ewidencyjnej nr 2388/424 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki, stanowiącej współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej nr I Osiedle Energetyk 1A-D, 2A-B, 3A-C, 4A-B, 5A-B, 6 w Dobrzeniu Wielkim.

2.Określić termin usunięcia drzew, o których m mowa w punkcie 1 orzeczenia niniejszej decyzji – do dnia 31 grudnia 2016 roku. W przypadku usuwania drzew do dnia 15 października 2016 roku, bezpośrednio przed ich usunięciem należy dokładnie sprawdzić czy nie znajdują się na nich gniazda ptaków. W przypadku stwierdzenia występowania stanowiska lęgowego ptaków, usunięcie należy wstrzymać do końca okresu lęgowego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr I Osiedle Energetyk 1A-D, 2A-B, 3A-C, 4A-B, 5A-B, 6 w Dobrzeniu Wielkim, zwrócił się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 26 cm mierzonego na wysokości 130 cm, jednego dwupiennego drzewa gatunku wierzba płacząca o obwodach pni 110 cm i 83 cm mierzonych na wysokości 130 cm oraz jednego drzewa gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 9 cm mierzonego na wysokości 130 cm. Przedmiotowe egzemplarze rosną na terenie działki ewidencyjnej nr 2388/424 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki, stanowiącej współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej nr I Osiedle Energetyk 1A-D, 2A-B, 3A-C, 4A-B, 5A-B, 6 w Dobrzeniu Wielkim.

W trakcie przeprowadzonych w dniu 31 marca 2016 roku oględzin ujętych we wniosku drzew stwierdzono, że jarząb pospolity o obwodzie pnia 26 cm oraz świerk kłujący o obwodzie pnia 9 cm są całkowicie suche i obumarłe. Dwupienna wierzba płacząca o obwodach pni 110 cm i 83 cm posiada pochylone pnie, które są uszkodzone przez kornika. Wierzba nie rokuje szans na dalsze przeżycie.

W czasie oględzin drzew objętych wnioskiem, w ich obrębie nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

Mając na względzie lokalizację drzew, brak żywotności, a także ustalenia dokonane w trakcie wizji uznano, że kwalifikują się one do usunięcia.

Po rozpatrzeniu stanu faktycznego organ zwolnił posiadacza nieruchomości z opłat za usunięcie ww. egzemplarzy, gdyż spełnione są wymogi art. 86 ust. 1 pkt. 10 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Organ określił termin wycinki ww. drzewa do dnia 31 grudnia 2016 roku. W przypadku usuwania drzew do dnia 15 października 2016 roku, bezpośrednio przed ich usunięciem należy dokładnie sprawdzić czy nie znajdują się na nich gniazda ptaków. W przypadku stwierdzenia występowania stanowiska lęgowego ptaków, usunięcie należy wstrzymać do końca okresu lęgowego.

Zgodnie z § 6, § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348), zakazuje się m. in. umyślnego niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia siedlisk i ostoi, niszczenia gniazd, umyślnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Zakazy te nie dotyczą usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone, tj. od dnia 22 kwietnia 2016 roku do dnia 19 maja 2016 roku.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 22-04-2016
  do 19-05-2016 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-04-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  21-04-2016 09:37
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1681
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl