Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup zamknięcia mobilnego w ilości 1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II- część B

 Zakup zamknięcia mobilnego w ilości 1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn.: Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+ 700 Etap II – część B
Numer ogłoszenia: 99286 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzeń Wielki , ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 4695525, faks 77 4695524.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http.bip.dobrzenwielki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup zamknięcia mobilnego w ilości 1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn.: Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+ 700 Etap II - część.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. zamknięcia mobilnego o szerokości w świetle zamknięcia 5,0 m oraz liczbie przęseł 2 szt. Materiał: główny słup pośredni h= 1,50 m - 1 szt.;belka zaporowa L=2x2,50 m h= 1,50 m; listwa pozioma progu L=5,00 m - szt.1, zgodnie z załączonym rysunkiem i zestawieniem zamknięć dotyczy tylko pozycji 21, franco ( PROWOD Sp. z o.o. ,46-020 Czarnowąsy ul.Kośnego 3)..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.83-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga złożenia w tym zakresie dodatkowych dokumentów.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga złożenia w tym zakresie dodatkowych dokumentów.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga złożenia w tym zakresie dodatkowych dokumentów.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga złożenia w tym zakresie dodatkowych dokumentów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga złożenia w tym zakresie dodatkowych dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz oferty.2 Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu,iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - długość okresu gwarancji - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany terminu realizacji: a) z powodu działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw, np. klęski żywiołowe, b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; c) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy pomimo zachowania należytej staranności; d) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 2) zmiany wynagrodzenia oraz zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu: a) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części dostaw, b) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę części dostaw. 2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 1) zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych; 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 3) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego; 4) zmiany innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobrzenwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim , ul.Namysłowska 44.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim , ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl . Na tej stronie będą również zamieszczone pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, odwołania dotyczące treści ogłoszenia oraz postanowień warunków zamówienia, ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.2) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                   W Ó J T
                                                                                            

                                                                                                            mgr Henryk Wróbel

UWAGA!   ZMIANA TERINU ZŁOŻENIA OFERTY !

Numer ogłoszenia: 103240 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 99286 - 2016 data 21.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 77 4695525, fax. 77 4695524.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 28.04.2016r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 06.05.2016r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul.Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki.

                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                                     mgr Henryk Wróbel


DOCXSIWZ 2.docx
PDFogłoszenie 2.pdf 

SPECYFIKACJA

DOCXSIWZ.docx
DOCXWzór umowy.docx
PDFkonstrukcja.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-04-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  21-04-2016 11:47
  przez: Joanna Kurtz
 • zmodyfikowano:
  26-04-2016 12:22
  przez: Joanna Kurtz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 3201
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×