Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 23 maja 2016 roku informujące strony postępowania o wydaniu decyzj o środowiskowych uwarunkowanich

OŚ.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 23 maja 2016 r.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353), oraz zgonie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu ujęcia wody podziemnej stanowiącego studnię wierconą nr 2a położoną w miejscowości Chróścice na terenie działki ewidencyjnej nr 1158/196 arkusz mapy 2, obręb Chróścice.

 

DECYZJZA

z dnia 23 maja 2016 r.

 

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lutego 2016 roku firmy PROWOD Spółka z o.o. ul. Kośnego 3, 46-020 Czarnowąsy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu ujęcia wody podziemnej stanowiącego studnię wierconą nr 2a położoną w miejscowości Chróścice na terenie działki ewidencyjnej nr 1158/196 arkusz mapy 2, obręb Chróścice,

 

orzekam

 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu ujęcia wody podziemnej stanowiącego studnię wierconą nr 2a położoną w miejscowości Chróścice na terenie działki ewidencyjnej nr 1158/196 arkusz mapy 2, obręb Chróścice.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 24 lutego 2016 roku firma PROWOD Spółka z o.o. ul. Kośnego 3, 46-020 Czarnowąsy zwróciła się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu ujęcia wody podziemnej stanowiącego studnię wierconą nr 2a położoną w miejscowości Chróścice na terenie działki ewidencyjnej nr 1158/196 arkusz mapy 2, obręb Chróścice.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w opinii nr WOOŚ.4241.67.2016.MD z dnia 23 marca 2016 roku stwierdził, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz brak negatywnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał postanowienie nr OŚ.6220.3.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu ujęcia wody podziemnej stanowiącego studnię głębinową nr 2a położoną w miejscowości Chróścice (studnia wspomaga pracę wodociągu i stanowi awaryjne ujęcie wody). Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, wydajność eksploatacyjna studni wynosić będzie 90,1 m3/h. Pobierana woda wykorzystywana będzie do zaopatrzenia w wodę wodociągu w m. Chróścice, Kup i Dobrzeń Wielki.

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Biorąc pod uwagę zakres i czas trwania prac należy stwierdzić, iż będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza.

W ramach realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu, powodowane pracą sprzętu budowlanego.

Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac spowodują, że nie będą one stanowiły nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu spowodowana będzie pracującą pompą głębinową. Ze względu na to, iż przedmiotowa pompa zostanie zabudowana pod ziemią, a studnia zostanie zabudowana obudową z kręgów betonowych, emisja hałasu do środowiska będzie znikoma.

Realizacja inwestycji wiązała się będzie z powstawaniem odpadów m. in. betonu, tworzyw sztucznych. Wszystkie odpady przekazywane będą firmie posiadające uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami. Eksploatacja studni nie będzie źródłem odpadów.

Eksploatacja studni nie będzie się wiązała z powstawaniem ścieków przemysłowych oraz bytowych. Wody opadowe oraz roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do ziemi.

Biorąc pod uwagę powyższe ocenia się, że przedsięwzięcie, nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry.

W oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze gminy Dobrzeń Wielki, na którym występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla pyłu PM 10 oraz benzo(a)pirenu. Biorąc jednak pod uwagę charakter przedsięwzięcia uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

a)obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

b)obszary wybrzeży;

c)obszary górskie lub leśne;

d)obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód;

e)obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

f)obszary przylegające do jezior;

g)uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że charakter i zakres planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chróścice zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki nr VI/68/99 z dnia 8 kwietnia 1999 roku. Zgodnie z nim, działka nr 1158/196 arkusz mapy 2, obręb Chróścice oznaczona jest symbolem WZ.

WZ – tereny ujęć wodnych

a)dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia wód dla celów komunalnych,

b)obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,

c)w granicach ogrodzenia obowiązują ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony bezpośredniej określone w przepisach szczególnych,

d)budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ujęcia wody jako pierwszoplanowa.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie, ze względu na:

1.Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – na podstawie przedstawionych informacji stwierdzono, że w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi nadmierne oddziaływanie na środowisko. Można jednocześnie uznać, że skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje odpowiadają zamierzonemu celowi przedsięwzięcia.

2.Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a.obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie, obszary objęte ochroną i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza ww. obszarami,

b.obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody (rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody oraz obszary przylegające do jezior) – przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz bezpośrednim sąsiedztwem ww. obszarów oraz poza siedliskami chronionych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów.

3.Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w ww. pkt 1, 2 wynikające z zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości odwracalności oddziaływania stwierdzono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało w ww. zakresie.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że charakter i zakres planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczone, tj. od dnia 24 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku.