Przejdź do treści strony WCAG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do najmu - lokal użytkowy w Dobrzeniu Wielkim

G.6845.9.2016

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1474 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  - LOKALI UŻYTKOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

 

Położenie

Ulica

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa lokalu

Obręb:

Dobrzeń Wielki

Reymonta 4

3190/446 arkusz mapy 3

OP1O/00142905/6

20.78 m²

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku ośrodka zdrowia, własności Gminy Dobrzeń Wielki, który składa się z gabinetu lekarskiego oraz części korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 20.78 m2 . Lokal posiada dostęp do mediów w tym: instalacji elektrycznej, ciepłociągu, sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: kontynuacja działalności  na cele prowadzenia usług z zakresu podstawowej opieki medycznej.  

 

Wysokość opłat z tytułu najmu: Stawka czynszu wynosi 2,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej plus podatek VAT 23% - miesięcznie. Pozostałe opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich wnoszenia zostaną określone w umowie najmu. 

 

Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu będzie podlegała corocznej waloryzacji
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.