Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 lutego 2011 roku

OŚ.6220.2.2011
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 11 lutego 2011 r.
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu szklarniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miejscowości Świerkle, w gminie Dobrzeń Wielki”.
 
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44, pokój nr 110.
 
WÓJT         
mgr Henryk Wróbel