Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 września 2016 roku informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ.6220.7.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 19 września 2016 r.

 

          Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późniejszymi zmianiami) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informuje o wydaniu w dniu 19 września 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbiornik siarczanu żelaza” zlokalizowanego przy budynku pompowni na terenie oczyszczalni ścieków Elektrowni Opole, na działce nr 1887/140, km. 1 obręb Dobrzeń Mały.

  1. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 109 lub 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.
  2. Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu – w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, pok. 109 lub 110, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki.