Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 września 2016 roku informujące strony postępowania o otrzymanych opniniach i o zakończeniu postępowania administracyjnego

OŚ.6220.8.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 21 września 2016 roku

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 oraz art. art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do wniosku Pana Sebastiana Raudzis działającego z pełnomocnictwa Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Wolności w m. Czarnowąsy” Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o:

 • odmowie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr WOOŚ.4241.306.2016.IOC z dnia 9 września 2016 roku),
 • wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu opinii nr NZ.4315.2.74.2016.EK z dnia 5 września 2016 roku stwierdzającej, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • zakończeniu postępowania administracyjnego.

  Stosownie do art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  Z wymienionymi wyżej opiniami oraz pozostałą dokumentacją sprawy obejmującą m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochronie Środowiska, pok. nr 109 lub 110 w terminie 7 dni od daty uznania niniejszego pisma za doręczone, tj. od dnia 22 września 2016 roku do dnia 12 października 2016 roku.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 22-09-2016
  do 12-10-2016 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-09-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  21-09-2016 14:59
  przez: Marcin Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  21-09-2016 14:59
  przez: Marcin Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1362
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl