Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (17.11.2016) - dz.298/4 Czarnowąsy, dz. 13/4, 13/6, 62/4, 62/6, 56/4 Świerkle

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

na dzień 17 listopada 2016 roku, przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Dobrzeń Wielki

 

 

 

nr

 

 

 

Oznaczenie

nieruchomości:

obręb,

nr działek,

(karta mapy), nr księgi wieczystej

 

 

 

Łączna

powierzchnia

 

Przeznaczenie nieruchomości

 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena  wywoławcza

nieruchomości

Wadium

(złotych)

 

 

 

Forma przetargu

 

 

 

Opis                  nieruchomości  

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Czarnowąsy,

298/4 (11),

OP1O/00133607/1

 

2.4000

 

US – tereny sportu, rekreacji i wypoczynku (studium)

 

84 720,00

7 000,00

 

 

przetarg ustny nieograniczony

położenie w międzywale rzeki Mała Panew, pośród gruntów rolniczego użytkowania i terenów leśnych o niezwartym charakterze, stanowi las i nieużytki, z napowietrznymi liniami i słupami energetycznymi

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena nieruchomości brutto -  zwolniona z podatku VAT.  Godzina przetargu 9.00,

 

2

Świerkle,

 13/4 (1),

OP1O/00119097/8

 

0.0992

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

L – drogi gminne lokalne

 

31 710,00

3 000,00

 

przetarg ustny nieograniczony

działka zlokalizowana jest w drugiej linii zabudowy w stosunku do ul. Słowackiego dostęp do drogi możliwy jedynie przez ustanowienie służebności drogi koniecznej, teren uzbrojony w sieci: energetyczną, wodną, kanalizacyjną.

Obciążenia - przy umowie sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowione  prawo służebności drogi na rzecz każdoczesnego właściciela działki 13/6. Przy umowie sprzedaży, dla przedmiotowej  nieruchomości ustanowiona  zostanie służebność drogowa przez działkę 13/3. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23% podatek VAT.  Godzina przetargu 10.00.

 

3

Świerkle,

 13/6 (1),

OP1O/00119097/8

 

0.1540

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

RL – tereny lasów i zadrzewień

 

17 860,00

2 000,00

 

przetarg ustny nieograniczony

działka zlokalizowana jest w trzeciej linii zabudowy w stosunku do ul. Słowackiego dostęp do drogi możliwy jedynie przez ustanowienie służebności drogi koniecznej, teren uzbrojony w sieci: energetyczną, wodną, kanalizacyjną.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Przy umowie sprzedaży dla przedmiotowej  nieruchomości ustanowione zostanie prawo przejazdu przez działki 13/3 i 13/4. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23%  podatek VAT.  Godzina przetargu 11.00.

 

4

Świerkle,

 62/4 (2),

OP1O/00038750/2

 

0.0765

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

 

31 430,00

3 500, 00

 

przetarg ustny nieograniczony

działka zlokalizowana przy bocznej drodze nieutwardzonej odchodzącej od ul. Mickiewicza, teren uzbrojony w sieci: energetyczną, wodną, kanalizacyjną

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT. Godzina przetargu 12.00.

 

5

 

Świerkle,

 62/6 (2),

OP1O/00038750/2

 

0.0750

 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

L – drogi gminne lokalne, RL – tereny lasów i zadrzewień

 

22 680,00

2 500,00

 

przetarg ustny nieograniczony

działka zlokalizowana przy bocznej drodze nieutwardzonej odchodzącej od ul. Mickiewicza, teren uzbrojony w sieci: energetyczną, wodną, kanalizacyjną

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT. Godzina przetargu 13.00.

 

6

Świerkle

56/4 (2),

OP1O/00071962/4

 

1.7560

 

RL – tereny lasów i zadrzewień,

L – drogi gminne lokalne,

ZL – tereny lasów (studium)

 

85 060,00

8 000,00

 

przetarg ustny nieograniczony

działka leśna, dojazd do niej drogą gruntową od drogi asfaltowej ul. Mickiewicza,, która to droga wchodzi w skład tej działki, skład gatunkowy: głównie sosna i dąb, zwarcie umiarkowane

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT, liczony od  68.90% sprzedawanej powierzchni działki, podlegającej temu podatkowi. Godzina przetargu 14.00.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 10 listopada 2016 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka). W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe warunki udziału w przetargu - przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

 • dowód tożsamości;
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
 • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
 • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122, e-mail rggimk@dobrzenwielki.pl

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-10-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  17-10-2016 11:51
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  17-10-2016 11:59
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1966
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl