Przejdź do treści strony WCAG

PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (18.11.2016) - dz.58/2, 62/7 Świerkle, 251/165, 413/169, 518/195, 655/79, 745/79, 746/79 Brzezie

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

na dzień 18 listopada 2016 roku, przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Dobrzeń Wielki

 

 

 

nr

 

 

 

Oznaczenie

nieruchomości:

obręb,

nr działek,

(karta mapy), nr księgi wieczystej

 

 

 

Łączna

powierzchnia

 

Przeznaczenie nieruchomości

 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena  wywoławcza

nieruchomości

Wadium

(złotych)

 

 

 

Forma przetargu

 

 

 

Opis                  nieruchomości  

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Świerkle,

 58/2 (2),

OP1O/00038750/2

 

1.5553

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

RL – tereny lasów i zadrzewień,

L – drogi gminne lokalne,

ZL – tereny lasów (studium)

 

194 880,00

20 000,00

 

przetarg ustny nieograniczony

działka z dojazdem drogą gruntową od drogi asfaltowej ul Mickiewicza, na części przeznaczonej pod zabudowę występuje szpaler sosen  pozostała cześć działki zagospodarowana jest młodnikiem dziesięcioletnim

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT, liczony od  62.17 % sprzedawanej powierzchni działki, podlegającej temu podatkowi.  Godzina przetargu 9.00,

 

2

Świerkle,

 62/7 (2),

OP1O/00038750/2

 

0.4615

RL – tereny lasów i zadrzewień,

ZL – tereny lasów (studium)

 

21 260,00

2 200,00

 

przetarg ustny nieograniczony

działka z dojazdem drogą gruntową od drogi asfaltowej ul Mickiewicza, działka leśna, skład gatunkowy głównie sosna, zwarcie umiarkowane, w części działki występuje znaczne obniżenie terenu.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT, liczony od  6.63 % sprzedawanej powierzchni działki, podlegającej temu podatkowi.  Godzina przetargu 10.00.

 

3

Brzezie,

 251/165 (1),

OP1O/00058128/9

 

0.6080

 

RL – teren leśny z przeznaczeniem pod lasy gospodarcze

 

14 230,00

1 500,00

 

przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek nr 247/164 i 168

działka bez dostępu do drogi publicznej, działka obecnie dzierżawiona, wykorzystywana jako plac składowy kruszywa,  przebiega przez nią linia energetyczna 110 kV, zlokalizowany na niej jest także słup energetyczny.

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek nr 247/164 i 168 - ze względu na brak możliwości zapewnienia dostępu do drogi publicznej działka może być sprzedana tylko na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość  jest przedmiotem dzierżawy obowiązującej do dnia 31.12.2017 roku. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie – odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na warunkach określonych w umowie z dnia 14.03.2014 roku. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23%  podatek VAT.  Godzina przetargu 11.00.

 

4

 

Brzezie,

 413/169 (1),

OP1O/00058128/9

 

0.5000

RL – teren leśny z przeznaczeniem pod lasy gospodarcze,

 P – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, KDW – tereny dróg wewnętrznych

 

18 080,00

1 800,00

 

przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek nr 168, 236/2, 693 i 760/167

działka bez dostępu do drogi publicznej, na terenie działki nie występuje zadrzewienie o wartości towarowej, na niewielkim fragmencie występują samosiejki, pozostały teren w części utwardzony stanowi plac manewrowy i składowy, przez teren działki przebiega linia 110 kV.

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek nr 168, 236/2, 693 i 760/167 - ze względu na brak możliwości zapewnienia dostępu do drogi publicznej działka może być sprzedana tylko na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie – odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na warunkach określonych w umowie z dnia 14.03.2014 roku. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT. Godzina przetargu 12.00.

 

5

 

Brzezie,

 518/195 (1),

OP1O/00058128/9

 

0.5355

 

RL – teren leśny z przeznaczeniem pod lasy gospodarcze

 

 

12 530,00

1 300,00

przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek nr 522/192, 526/193, 462/194, 463/194, 198, 276/6, 697/107, 680/176

działka bez dostępu do drogi publicznej, na działce nie występuje zadrzewienie, zlokalizowana w otoczeniu Elektrowni Opole i zabudowy jednorodzinnej.

 

Przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek nr 522/192, 526/193, 462/194, 463/194, 198, 276/6, 697/107, 680/176 - ze względu na brak możliwości zapewnienia dostępu do drogi publicznej działka może być sprzedana tylko na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT. Godzina przetargu 13.00.

 

6

Brzezie,

 655/79, 745/79, 746/79 (1),

OP1O/00058128/9

 

3.5420

 

R – teren rolny

 

113 860,00

11 000,00

przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych zamieszkujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki lub w gminie graniczącej, jeżeli są  właścicielami działek nr 238, 644/79, 730/76, 731/76, 729/76, 732/84, 734/84, 733/84

działki położone są w jednym ciągu, poprzecinane poprzecznie rowami, działki nr 745/79, 746/79 są obecnie przedmiotem dzierżawy, składowane są na nich masy ziemne, działka nr 655/79 bez dostępu do drogi publicznej

Przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, których powierzchnia gospodarstwa rodzinnego nie przekracza 300 ha użytków rolnych, zamieszkujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki lub w gminie graniczącej – sąsiedniej (art. 2a ust.1 i 2 w związku z art. 3  ust.7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – tekst. jedn. DZ.U. z 2012 r. poz.803 ze zm.), jeżeli są  właścicielami działek nr 238, 644/79, 730/76, 731/76, 729/76, 732/84, 734/84, 733/84 (ze względu na brak możliwości zapewnienia dostępu do drogi publicznej działka może być sprzedana tylko na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej). Komunikacja wewnętrzna między działkami odbywa się poprzez istniejące przepusty na rowach - działki nr 646/11 i 705/112. Na wyraźne życzenie nabywającego zostanie ustanowione w każdym czasie prawo służebności przez te działki. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy obowiązującej do dnia 30.06.2018 roku. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT. Godzina przetargu 14.00.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 10 listopada 2016 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka). W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargach ustnych ograniczonych (pozycje 3, 4, 5, 6)  należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 10 listopada 2016 r. do godz. 15:00 (data wpływu do Urzędu Gminy), w formie pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w przedmiotowym ogłoszeniu.

Do zgłoszenia w przetargu określonym w pozycji 6, na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ( tekst. jedn. DZ.U. z 2012 r. poz.803 ze zm.)  należy nadto dołączyć:

- oświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie  gospodarstwa rolnego z zakresem powierzchni użytków rolnych, których powierzchnia nie może przekraczać 300 ha -  poświadczone przez wójta (prezydenta miasta),

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat,

- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych określony w § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r., (Dz.U.  z 27 stycznia 2012, poz. 109)  w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 2  ustawy.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 17 listopada 2016 roku.

 

Dodatkowe warunki udziału w przetargu - przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

  • dowód tożsamości;
  • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
  • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
  • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
  • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122, e-mail rggimk@dobrzenwielki.pl

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.