Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (21.11.2016) - dz.130/17, 81/18, 82/18, 354/201, 1312/110, 1243/112, 2441/292 Czarnowąsy

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

na dzień 21 listopada 2016 roku, przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Dobrzeń Wielki

 

 

 

nr

 

 

 

Oznaczenie

nieruchomości:

obręb,

nr działek

(karta mapy), nr księgi wieczystej

 

 

 

Łączna

powierzchnia

 

Przeznaczenie nieruchomości

 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena  wywoławcza

nieruchomości

Wadium

(złotych)

 

 

 

Forma przetargu

 

 

 

Opis                  nieruchomości  

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Czarnowąsy, 130/17 (6),

OP1O/00005583/0

 

0.1158

 

R – tereny gruntów rolnych

 

2 490,00

2 40,00

 

przetarg ustny nieograniczony

 

zlokalizowana w obszarze rolniczego użytkowania, w bliskim sąsiedztwie elektrowni,  za niezamieszkałą zabudową zagrodową (Leśna 95), dojazd z drogi gruntowej

Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe – prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 115/17 (wykaz 676 Czarnowąsy) – wpisane dnia 30.11.1928r.  Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT. Godzina przetargu 9.00.

 

2

Czarnowąsy, 81/18, 82/18, 354/201(6),

OP1O/00034154/6,

OP1O/00075720/4,

 

0.7886

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

R – tereny gruntów rolnych

 

185 850,00

18 000,00

 

przetarg ustny ograniczony

 

ul. Leśna (między posesjami 81 i 95), bliskie sąsiedztwo elektrowni, użytkowana rolniczo,  w zasięgu teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodę i kanalizację

Przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, których powierzchnia gospodarstwa rodzinnego nie przekracza 300 ha użytków rolnych, zamieszkujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki lub w gminie graniczącej – sąsiedniej (art. 2a ust.1 i 2 w związku z art. 3  ust.7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – tekst. jedn. DZ.U. z 2012 r. poz.803 ze zm.) oraz osób wymienionych w art.2a ust.3 tej ustawy. Działki 81/18 i 82/18 są przedmiotem dzierżawy obowiązującej do dnia 31.01.2017 roku. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT, liczony od  63.86 % sprzedawanej powierzchni nieruchomości, podlegającej temu podatkowi.  Godzina przetargu 10.00.

 

3

Czarnowąsy,

1312/110 (2),

OP1O/00034154/6

 

0.5121

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

R – tereny gruntów rolnych, 

KD(D) – tereny dróg publicznych, ulica dojazdowa

 

109 510,00

10 000,00

 

przetarg ustny ograniczony

 

 Kształt nieregularny, bezpośrednie sąsiedztwo torów kolejowych, w niewielkiej odległości od ulicy Chopina, brak dostępu do drogi publicznej, wymagane ustanowienie służebności drogi, w zasięgu teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodę i kanalizację

Przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, których powierzchnia gospodarstwa rodzinnego nie przekracza 300 ha użytków rolnych, zamieszkujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki lub w gminie graniczącej – sąsiedniej (art. 2a ust.1 i 2 w związku z art. 3  ust.7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – tekst. jedn. DZ.U. z 2012 r. poz.803 ze zm.) oraz osób wymienionych w art.2a ust.3 tej ustawy.  Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Przy umowie sprzedaży dla przedmiotowej  nieruchomości ustanowione zostanie prawo przejazdu przez działki 866/27 i 1247/38. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT, liczony od  61.04 % sprzedawanej powierzchni nieruchomości, podlegającej temu podatkowi. Godzina przetargu 11.00.

 

4

Czarnowąsy, 1243/112 (2),

OP1O/00034154/6

 

0.3320

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

 

135 520,00

13 000,00

 

przetarg ustny nieograniczony

ul. Chopina w bliskim sąsiedztwie torów kolejowych, kształt nieregularny, częściowo nasyp, porośnięta trawami i zakrzaczeniami, w zasięgu teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodę i kanalizację

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT. Godzina przetargu 12.00.

 

5

Czarnowąsy, 2441/292 (3),

OP1O/00069543/4

 

0.1484

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

R – tereny gruntów rolnych,

 KDW – tereny dróg wewnętrznych

 

29 600,00

2 900, 00

 

przetarg ustny nieograniczony

 

ul. Wolności, obrzeża wsi, z wybudowaną drogą dojazdową, asfaltową do pól, w zasięgu teren uzbrojony w sieć energetyczną, wodę i kanalizację

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań. Cena sprzedaży nieruchomości powiększona zostanie o 23 % podatek VAT, liczony od  77.63 % sprzedawanej powierzchni nieruchomości, podlegającej temu podatkowi. Godzina przetargu 13.00.

Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 14 listopada 2016 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka). W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargach ustnych ograniczonych (pozycje  2, 3) do rolników indywidualnych, zamieszkujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki lub w gminie graniczącej, których powierzchnia gospodarstwa rodzinnego nie przekracza 300 ha użytków rolnych, zamieszkujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki lub w gminie graniczącej – sąsiedniej (art. 2a ust.1 i 2 w związku z art. 3  ust.7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – tekst. jedn. DZ.U. z 2012 r. poz.803 ze zm.) oraz osób wymienionych w art.2a ust.3 tej ustawy należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 14 listopada 2016 r. do godz. 15:00 (data wpływu do Urzędu Gminy), w formie pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć:

-  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w przedmiotowym ogłoszeniu.

- oświadczenie potwierdzające osobiste prowadzenie  gospodarstwa rolnego z zakresem powierzchni użytków rolnych -  poświadczone przez wójta (prezydenta miasta),

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat,

- dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji rolniczych określony w § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r., (Dz.U.  z 27 stycznia 2012, poz. 109)  w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 2  ustawy,

- dokument  potwierdzający występowanie w imieniu podmiotu określonego w  art.2a ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Lista osób zakwalifikowanych do przetargów ustnych ograniczonych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki do dnia 18 listopada 2016 roku.

Dodatkowe warunki udziału w przetargach - przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

 • dowód tożsamości;
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
 • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
 • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

 

 

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122, e-mail rggimk@dobrzenwielki.pl

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-10-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  20-10-2016 10:13
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • zmodyfikowano:
  24-10-2016 12:47
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2121
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl