Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości (05.12.2016) - 3 lokale mieszkalne przy Pl. Klasztornym w Czarnowąsach

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

na dzień 5 grudnia 2016 roku

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Czarnowąsach przy placu Klasztornym

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przedmiot zbycia

Obręb: Czarnowąsy

Działka

nr 52
arkusz mapy 9,
o pow. 0.3472 ha

OP1O/00034154/6

samodzielne lokale mieszkalne
nr 10/1, 12/2, 14/2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości

Przeznaczenie w planie:

MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

KD(G) – tereny dróg publicznych – ulica główna (istniejący przebieg drogi wojewódzkiej)

 

Opis nieruchomości: Przedmiotowe lokale znajdują się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, położonym przy Placu Klasztornym w Czarnowąsach. W budynku wielorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym,  z nieużytkowym poddaszem, w części podpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej  mieszczą się trzy klatki schodowe. W każdej klatce na każdej z kondygnacji znajdują się po dwa lokale mieszkalne. Piwnica ze względu na swoją niewielką wysokość oraz duże zawilgocenie nie jest użytkowana. Teren uzbrojony w sieci: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną i ciepłociąg. Na działce znajduje się oddzielnie usytuowany budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, w którym usytuowano dwanaście pomieszczeń gospodarczych przynależnych do budynku mieszkalnego.

 

Lokal mieszkalny nr 1 w klatce 10 położony na parterze o powierzchni użytkowej  52.75 m², składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i schowka. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze nr 5 o  powierzchni 8.55 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział 567/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Lokal nie jest przedmiotem najmu.

Cena nieruchomości: 123 900, 00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100). Wadium 12 000,- złotych.

Godzina przetargu 10.00.

 

Lokal mieszkalny nr 2 w klatce 12 położony na parterze o powierzchni użytkowej  79.95 m², składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze nr 6 o  powierzchni 8.51 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział 819/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Lokal nie jest przedmiotem najmu.

Cena nieruchomości: 163 660, 00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Wadium 16 000,- złotych.

Godzina przetargu 11.00.

 

 

Lokal mieszkalny nr 2 w klatce 14 położony na parterze o powierzchni użytkowej  69.04 m², składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie gospodarcze nr 4 o  powierzchni 8.64 m². Właścicielowi lokalu przysługuje udział 719/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej i budynkowej. Lokal nie jest przedmiotem najmu.

Cena nieruchomości: 148 270, 00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100). Wadium 14 000,- złotych.

Godzina przetargu 12.00.

 

 

Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Przeznaczenie:  sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieograniczonego na wykorzystanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu, mogą go oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach  - tel. 609 815 536, 668 222 929.

 

Przetargi odbędą się w budynku Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 28 listopada 2016 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (zaliczka). W przypadku uchylania się nabywcy od podpisania umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe warunki udziału w przetargu - przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:

 • dowód tożsamości;
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie od ewidencji działalności gospodarczej, inne);
 • pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu;
 • przez osoby fizyczne – w przypadku pozostawania w związku małżeńskim, przy występowaniu w przetargu jednego z małżonków: pisemnej zgody współmałżonka na uczestniczenie w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem, pełnomocnictwo notarialne lub wierzytelny odpis aktu notarialnego potwierdzającego, że stosunki małżeńskie kształtowane są umowa małżeńską;
 • przez spółki cywilne – wierzytelną kopię umowy spółki.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122, e-mail rggimk@dobrzenwielki.pl

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2016
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  02-11-2016 08:38
  przez: Sabina Morela-Mirecki
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 2276
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl