Przejdź do treści strony WCAG

Zapytanie ofertowe

 

Dobrzeń Wielki  15.11.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Dobrzeń Wielki”

Znak sprawy: ZP.271.678.2016

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Nazwa Zamawiającego:       Gmina Dobrzeń Wielki

Adres zamawiającego:         ul. Namysłowskiej 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

NIP:                                                9910495569

Telefon:                              +48 77 469 55 25 w .216

Fax:                                     +48 77 469 55 25 w. 216

Adres elektroniczny:                       zamowienia@dobrzenwielki.pl

 


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Dobrzeń Wielki”

      2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem Nr 1

 

Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi w: 

1. Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r.w sprawie wzorów urn wyborczych
(M.P. poz.312, zm. poz.398);

2. Zbiorze wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, dotyczących przeźroczystych urn wyborczych
(dostępne na stronie www.pkw.gov.pl) 

link: http://pkw.gov.pl/345_Wyjasnienia_stanowiska_komunikaty/1/18524_Zbior_wyjasnien_Panstwowej_Komisji
_Wyborczej_dotyczacych_przezroczystych_urn_wyborczych
.

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 36 miesięcy.

 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany przesłać zdjęcia z dokładnym opisem proponowanych urn.

Oferty, które nie będą zawierały zdjęć wraz z dokładnym opisem, zostaną odrzucone.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania i dostawy w terminie do 1 miesiąca od podpisania umowy

2. Za termin wykonania zamówienia uważa się dostarczenie kompletu zamawianych urn do siedziby Zamawiającego.

 

IV. KRYTERIA OCENY

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania.
 4. Oferta powinna być:
 1. opatrzona pieczątką firmową,
 2. posiadać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 4. podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji  

 oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta

          5) zawierać wymagane załączniki;

   

5.   Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z opisem Wykonanie i dostawa urn 

           wyborczych dla Gminy Dobrzeń Wielki” za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona

           osobiście na adres: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, Namysłowska  44, 46-081 Dobrzeń Wielki

           (sekretariat),

          w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2016 r. do godz. 10:00

 

6.  Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 VI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania przedstawione
  w niniejszym zapytaniu oraz który zaoferuje najniższą cenę brutto.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert,
  w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych
  przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki,
  pokój nr 8  lub pod nr tel. 774695524 w. 211  – Piotr Jonek, 77 4695524 w. 216  – Joanna Kutz


VIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wykaz zamawianych urn
 2. Wzór formularza ofertowego

Zatwierdzam   16-11-2016 r.
Henryk Wróbel

Wójt Gminy Henryk Wróbel

DOCXZałącznik Nr 1.docx
DOCZałącznik nr 2 Formularz_ofertowy.doc

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf