Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2011 roku

OŚ.6220.2.2011
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 14 czerwca 2011 r.
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu szklarniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miejscowości Świerkle, w gminie Dobrzeń Wielki”.
 
 
POSTANOWIENIE
z dnia 14 czerwca 2011 r.
 
 
Na podstawie art. 63 ust. 1, 4, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
-       Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.123.2011.MW z dnia 13 kwietnia 2011 roku,
-       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – opinia nr NZ/HSz-4325-2-19/11 z dnia 30 maja 2011 roku,
 
postanawiam
 
I.      Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu szklarniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miejscowości Świerkle, w gminie Dobrzeń Wielki”.
II.   Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:
­      z uwzględnieniem chronionych gatunków zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 roku Nr 220, poz. 2237), oraz ze szczególnym uwzględnieniem chronionych gatunków roślin, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną ( Dz. U. z 2004 roku Nr 168, poz. 1764),
­      w zakresie oddziaływania na wody podziemne, powierzchniowe, gospodarkę odpadami i emisję hałasu,
­      przeprowadzenie dokładnej i wnikliwej analizy konfliktów społecznych.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z dnia 7 lutego 2011 roku (data wpływu 8 luty 2011 roku) zmienionym wnioskiem z dnia 15 marca 2011 roku (data wpływu 16 marzec 2011 roku) ECOPLAN Ryszard Kowalczyk ul. Szpitalna 3/9, 45-010 Opole działająca z upoważnienia Grupy Producentów i Warzyw „Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski” Sp. z o.o. 66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 2, Różanki zwróciła się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu szklarniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miejscowości Świerkle, w gminie Dobrzeń Wielki”.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1, pkt. 42b (wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m), 70 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę) i 88c (gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha, innej niż wymienione w lit. A oraz b, jeżeli: w odległości nie większej niż 1 km od granicy projektowanego obszaru meliorowanego w ciagu ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchniu nie mniejszej niż 1 ha oraz łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru zmeliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat wyniesie nie mniej niż 5 ha) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia, a także co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.
 
Wyżej wymienione organy wydały postanowienia:
-       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4241.123.2011.MW z dnia 13 kwietnia 2011 roku stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem chronionych gatunków zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 roku Nr 220, poz. 2237) oraz ze szczególnym uwzględnieniem chronionych gatunków roślin, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną ( Dz. U. z 2004 roku Nr 168, poz. 1764),
-       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu – opinia nr NZ/HSz-4325-2-19/11 z dnia 30 maja 2011 roku stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania na wody podziemne, powierzchniowe, gospodarkę odpadami oraz emisję hałasu.
 
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa kompleksu szklarniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miejscowości Świerkle, w gminie Dobrzeń Wielki. Teren planowanej inwestycji stanowi teren rolny, na którym występują łąki i grunty orne. W chwili obecnej jednak teren pozostaje od wielu lat nie użytkowany i porośnięty jest spontaniczną zielenią niską (trawy i pospolite ziołorośla ruderalne). Otoczenie terenu stanowią od północy i wschodu – zabudowa mieszkaniowa miejscowości Świerkle, od południa i zachodu – kompleks leśny.
 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie obiekt, w którym przewiduje się produkcję (uprawę) pomidorów szklarniowych, prowadzoną według założeń:
-       czas trwania sezonu zbioru pomidorów: marzec – listopad,
-       ilość tygodni trwania zbioru: ok. 30 tygodni,
-       wskaźnik zbioru: ok. 450 ton/sezon/ha, dla całego zespołu szklarni roczna produkcja wynosić będzie około 27 000 ton pomidorów.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie o powierzchni 129,9 ha i obejmie budowę następujących obiektów:
-       segment szklarni nr 1 o powierzchni ok. 8,23 ha,
-       segment szklarni nr 2 o powierzchni ok. 6,22 ha,
-       segment szklarni nr 3 o powierzchni ok. 6,22 ha,
-       segment szklarni nr 4 o powierzchni ok. 8,23 ha,
-       segment szklarni nr 5 o powierzchni ok. 7,95 ha,
-       segment szklarni nr 6 o powierzchni ok. 8,36 ha,
-       segment szklarni nr 7 o powierzchni ok. 8,36 ha,
-       segment szklarni nr 8 o powierzchni ok. 8,23 ha,
-       segment szklarni nr 9 o powierzchni ok. 3,11 ha,
-       segment szklarni nr 10 o powierzchni ok. 8,55 ha,
-       segment szklarni nr 11 o powierzchni ok. 3,60 ha,
-       dwa budynki sortowni, pakowni i ekspedycji,
-       budynek socjalny pracowników szklarni,
-       budynek administracyjno-biurowy i socjalny pracowników szklarni,
-       trzy budynki portierni,
-       parking samochodów osobowych na ok. 935 stanowisk,
-       parking samochodów ciężarowych na ok. 25 stanowisk,
-       drogi dojazdowe, place manewrowe i chodniki,
-       zjazdy z ul. Piastowskiej na teren szklarni 3 szt.,
-       place składowe nieutwardzone ok. 7,62 ha,
-       rowy odwadniające,
-       zbiorniki retencyjne wody ok. 14,93 ha,
-       zieleń urządzona ok. 20,70 ha,
-       instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne siły i oświetlenia,
-       linia elektroenergetyczna zasilająca i stacja transformatorów,
-       zewnętrzna i wewnętrzna sieć wodociągowa wody pitnej,
-       studnie głębinowe wody technologicznej (do upraw),
-       kanalizacja technologiczna wewnętrzna,
-       kanalizacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna kanalizacja tłoczna,
-       kanalizacja deszczowa odwadniająca powierzchnie dróg dojazdowych i placów manewrowych oraz dachy segmentów szklarni i budynków,
-       ciepłociągi zewnętrzne, wymiennikownie ciepła i wewnętrzna instalacja grzewcza.
 
W ramach eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się bezglebową uprawę pomidorów w podłożu organicznym (np. uprawa na podłożu w matach z włókna kokosowego, z wykorzystaniem sterowania warunkami klimatycznymi w szklarniach).
Proces produkcji przebiegać będzie następująco:
1)     przygotowanie podłoża organicznego do uprawy, w tym nasączanie roztworem pożywki – pomidory na podłożach organicznych mogą być uprawiane różnymi sposobami: w pierścieniach, rowkach wypełnionych medium organicznym i odizolowanych od podłoża macierzystego oraz w różnego rodzaju pojemnikach,
2)     przygotowanie rozsad pomidorów w podłożu organicznym w sposób jak najlepszy dla wytwarzania kwiatów i gron kwiatowych,
3)     optymalizacja parametrów klimatycznych – polegająca na sterowaniu temperatury powietrza oraz wilgotności w dostosowaniu do warunków świetlnych i fazy wzrostu roślin,
4)     dostosowanie nawożenia, nawadniania i dozowania pożywek, do wymagań poszczególnych faz wzrostu roślin, a także do indywidualnych wymagań odmian roślin,
5)     stosowanie naturalnego zapylania kwiatów – do zapylania wykorzystuje się trzmiele ziemne. Trzmiele wprowadza się do obiektów w czasie zakwitnienia pierwszych kwiatów pomidora,
6)     wykorzystanie zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na usuwaniu liści, wyprowadzaniu pędów wegetatywnych, wyprowadzaniu pędów owocujących oraz stosowaniu środków ochrony roślin,
7)     zbiór owoców i przygotowanie do sprzedaży – zbiór i sortowanie pomidorów prowadzony jest ręcznie, możliwe jest zastosowanie specjalnej linii do sortowania i pakowania pomidorów,
8)     magazynowanie – okresowe przechowywanie pomidorów w ścisle określonych warunkach temperatur, przed ich przeznaczeniem do transportu,
9)     dystrybucja – załadunek do pojazdów transportowych oraz wywóz poza teren zakładu, zgodnie z zamówieniami kontrahentów.
 
Roczne, szacunkowe maksymalne zużycie substancji w procesie produkcyjnym wyniesie:
-       nawozy – 616 000 m3,
-       środki ochrony roślin – 0,77 Mg,
-       folia i tworzywa sztuczne – 231 Mg.
 
Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie w zależności od ostatecznego rozwiązania projektowego, kablami elektroenergetycznymi z Elektrowni Opole lub ze stacji GPZ Borki. Docelowe zapotrzebowanie na energię i moc elektryczną, dla zespołu szklarni o powierzchni 77,06 ha, szacowane jest na: energii – ok. 11550 MWh/a, mocy 3,85 MWe. Głównymi odbiornikami energii elektrycznej będą silniki indukcyjne 3 fazowe o mocy od 0,5 do 25 kW. Ponadto w zespole szklarni odbiorcami energii elektrycznej będzie sieć c.o. (wymienniki, pompy, zwory mieszające), urządzenia nawożenia i nawadniania (pompy, zawory), urządzenia chłodnicze (sprężarki), urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza (kompresory), oświetlenie terenu, oświetlenie pomieszczeń socjalno-biurowych i magazynowych, urządzenia wykorzystywane w budynku warsztatowym (np. spawarka), urządzenia do konfekcji i pakowania (sortownia, flowpack, paletyzarki, składarki kartonów), studnie (pompy głębinowe), stacje przesyłowo-rozdzielcze SN/nn.
 
Ogrzewanie szklarni i obiektów towarzyszących odbywać się będzie za pomocą energii cieplnej uwalniającej się w procesie wytwarzania energii elektrycznej w Elektrowni Opole w Brzezie. Przesył ciepła odbywać się będzie za pomocą rurociągów ciepłowniczych. Przedsięwzięcie to zostało objęte odrębnym postępowaniem.
 
Na etapie budowy inwestycji wystąpi niewielkie zapotrzebowanie na wodę do celów sanitarnych pracujących przy budowie załóg.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstaną odpady z betonu i gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, różnego rodzaju opakowań.
Hałas na tym etapie związany będzie głównie z użyciem ciężkiego sprzętu wykorzystywanego w czasie przygotowania terenu pod inwestycję oraz podczas wstępnych prac budowlanych. Moc akustyczna źródeł hałasu, jakie pojawiać się mogą w czasie trwania realizacji inwestycji może być bardzo zróżnicowana i sięgać od 80 dB do ponad 105 dB. Ze względu na zróżnicowany charakter prac i trudny do przewidzenia czas pracy źródeł hałasu, nie można jednoznacznie określić oddziaływania akustycznego inwestycji na etapie jej budowy. Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej w czasie trwania prac zależeć będzie głównie od czasu pracy poszczególnych urządzeń.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie związana głównie z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego, spalającego paliwa w komorach silnikowych. Największa emisja z tych źródeł powstawać będzie w czasie makroniwelacji terenu, kiedy maszyny budowlane będą pracowały najdłużej. Pozostałe prace będą źródłami dużo mniej uciążliwymi.
W czasie funkcjonowania kompleksu szklarni woda będzie wykorzystywana na cele bytowe pracowników oraz do celów technologicznych (produkcyjnych) i przeciwpożarowych. Zasilanie w wodę do celów bytowych odbywać się będzie przyłączem wodociągowym z istniejącej sieci wodociągowej we wsi Świerkle. Natomiast zaopatrzenie w wodę do celów technologicznych i przeciwpożarowych odbywać się będzie z projektowanych na terenie kompleksu szklarni studni wierconych (głębinowych) o łącznej wydajności do 500 m3/godz. Przewiduje się, że woda z tych studni dodatkowo może być wykorzystywana do celów bytowych, po wcześniejszym jej uzdatnieniu. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z otwartych powierzchni utwardzonych oraz dachów odbywać się będzie poprzez separatory zanieczyszczeń i zawiesin do rowów odwadniających teren zespołu szklarni i zbiorników retencyjnych wód opadowych. Wody opadowe ze zbiorników retencyjnych i wody z rowów odwadniających odprowadzane będą do cieku – Kanał Borkowski.
Eksploatacja przedsięwzięcia będzie powodować powstawanie odpadów, pochodzących z procesu produkcyjnego upraw, w postaci odpadowej masy roślinnej, odpadów upraw hydroponicznych, szkła i opakowań. Odpady powstające na terenie kompleksu szklarni będą gromadzone, z zachowaniem segregacji, w specjalne do tego przeznaczonych pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia odpowiednich organów za zbieranie i utylizacje tych odpadów.
Oddziaływanie akustyczne podczas eksploatacji związane będzie głównie z ruchem pojazdów, a w szczególności ruchem pojazdów ciężarowych odbierających pomidory w okresie produkcyjnym, ruchem samochodów osobowych pracowników oraz transportem wewnątrzzakładowym. Z uwagi na blisko położone tereny chronione akustycznie, stanowiące w przewadze zabudowę mieszkaniową ocenia się, że przedmiotowa inwestycja może spowodować negatywne oddziaływania na tych terenach, pochodzące głównie z transportu.
Funkcjonowanie przedmiotowych szklarni, z uwagi na wykorzystywanie energii cieplnej z Elektrowni Opole do ogrzewania obiektów produkcyjnych, nie będzie się wiązać z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Emisja zanieczyszczeń będzie związana jedynie z ruchem pojazdów osobowych pracowników oraz ciężarowych odbierających pomidory w okresie produkcyjnym.
Realizacja i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowało zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Przeanalizowano również usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Inwestycja realizowana będzie poza obszarem o szczególnie cennych walorach fizjonomicznych krajobrazu, jednakże w obszarze cennym florystycznie i faunistycznie. Na terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji stwierdzono występowanie stanowisk chronionych gatunków roślin: bobrek trójlistkowy, centuria pospolita. Ponadto na przedmiotowym terenie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują gatunki rzadkie, zamieszczone na „Czerwonej liście roślin naczyniowych województwa opolskiego” tj.: krwawnik kichawiec, okrężnica bagienna, siedmiopalecznik błotny, tojeść bukietowa. Stwierdzono również występowanie chronionych gatunków zwierząt: ropuchę szarą, żabę trawną oraz czerwończyka nieparka. Z tego względu raport o oddziaływaniu na środowisko winien uwzględniać chronione gatunki zwierząt – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sparwie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 roku Nr 220, poz. 2237) oraz chronione gatunki zwierząt – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. z 2004 roku Nr 168, poz. 1764). Ponadto, przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza innymi formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.
Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko.
 
Na obszarze, na którym planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczej zabudowy produkcyjnej w Świerkach. Według planu, teren ten oznaczony jest jako PR – tereny obiektów roślinnej produkcji rolniczej, składów i magazynów i K – tereny urządzeń gospodarki ściekowej.
 
W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
a)     obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b)     obszary wybrzeży,
c)      obszary górskie,
d)     obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, lecz w ramach inwestycji planuje się budowę studni głębinowych wody technologicznej do upraw,
e)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
f)       obszary przylegające do jezior,
g)      uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
h)     obszary, na których przekroczone zostały standardy jakości środowiska.
 
Cechy przedsięwzięcia takie jak:
-       jego rodzaj i charakterystyka – ogromna skala planowanej inwestycji – budowa kompleksu szklarniowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Świerkle wpłynie na ruch samochodów osobowych jak i ciężarowych,
-       jego usytuowanie – planowane przedsięwzięcie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i lasu, zlokalizowane jest na podmokłych torfach,
-       rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko – planowane przedsięwzięcie może swoim zasięgiem negatywnie oddziaływać na pobliskich mieszkańców oraz na budynki mieszkalne, może przyczynić się do pogorszenia klimatu akustycznego na terenach prawnie chronionych przed hałasem,
 
wskazują, że dla przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko.
 
Uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko mając na uwadze fakty, że: przedmiotowe przedsięwzięcie może stanowić potencjalne źródło zanieczyszczenia powietrza, wód podziemnych, eksploatacja inwestycji może pogorszyć klimat akustyczny na tych terenach oraz w bliskiej odległości od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej Wójt Gminy Dobrzeń Wielki wydał niniejsze postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zakres raportu ustalono kierując się wskazanymi wyżej cechami przedsięwzięcia.
 
W związku z powyższym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, co uwzględniono w sentencji postanowienia.
 
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego postanowienia za doręczone, tj. do dnia 6 lipca 2011 roku.