Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 grudnia 2016 r. o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew

 

OŚ.6131.162.2016

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 1 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nr III w Dobrzeniu Wielkim, Osiedle Energetyk 8, 10, 12, 13A-C, 19A-C zezwalającej na usunięcie: jednego drzewa gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 18 cm mierzonego na wysokości 130 cm oraz jednego drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 49 cm mierzonego na wysokości 130 cm, rosnących na działce nr 2313/428 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki, stanowiącej współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej Nr III w Dobrzeniu Wielkim.

 

DECYZJA

z dnia 1 grudnia 2016 r.

                Na podstawie art. 83a ust. 1, art. 83d ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2016 r. (data wpływu 28.07.2016 r.) uzupełnionego pismem z dnia 02.09.2016 r. (data wpływu 06.09.2016 r.) Wspólnoty Mieszkaniowej nr III Osiedle Energetyk 8, 10, 12, 13A-C, 19A-C w Dobrzeniu Wielkim, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku świerk kłujący oraz jednego drzewa gatunku brzoza brodawkowata

 

O R Z E K A M

  1. Zezwolić Wspólnocie Mieszkaniowej nr III Osiedle Energetyk 8, 10, 12, 13A-C, 19A-C w Dobrzeniu Wielkim na usunięcie:
  1. jednego drzewa gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 18 cm mierzonego na wysokości 130 cm,
  2. jednego drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 49 cm mierzonego na wysokości 130 cm

rosnących na działce nr 2313/428 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki, stanowiącej współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej Nr III w Dobrzeniu Wielkim.

  1. Określić termin usunięcia drzew, o których mowa w punkcie 1 orzeczenia niniejszej decyzji – do dnia 28 lutego 2017 r.

 

U Z A S A D N I E N I E

Wspólnota Mieszkaniowa Nr III w Dobrzeniu Wielkim zwróciła się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 18 cm mierzonego na wysokości 130 cm oraz jednego drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 49 cm mierzonego na wysokości 130 cm, rosnących na działce nr 2313/428 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki, stanowiącej współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej nr III w Dobrzeniu Wielkim.

W trakcie przeprowadzonych w dniu 26.10.2016 r. oględzin ujętych we wniosku drzew stwierdzono, że świerk kłujący o obwodzie pnia 18 cm jest całkowicie suchy, obumarły. Nie rokują on szans na dalszą wegetację. Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 49 cm posiada jednostronnie podniesiony system korzeniowy. Jest ona pochylona, grozi wywróceniem. Drzewo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.

W czasie wizji w terenie, w obrębie egzemplarzy objętych wnioskiem nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

Mając na względzie zły stan techniczny świerka oraz brzozy, a także ustalenia dokonane w trakcie wizji uznano, że kwalifikują się one do usunięcia.

Po rozpatrzeniu stanu faktycznego organ zwolnił posiadacza nieruchomości z opłat za usunięcie ww. drzew, gdyż spełnione są wymogi art. 86 ust. 1 pkt. 4, 10 ww. ustawy o ochronie przyrody. 

Organ orzekający określił termin usunięcia świerka i brzozy poza okresem lęgowym ptaków, tj. do dnia 28 lutego 2017 r.

Zgodnie z § 6, § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348), zakazuje się m. in. umyślnego niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia siedlisk i ostoi, niszczenia gniazd, umyślnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Zakazy te nie dotyczą usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejszą decyzję uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, czyli z dniem 16 grudnia 2016 r.

 

Od niniejszej decyzji służ stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną.

 

                                                                                      Henryk Wróbel

                                                                             Wójt Gminy Dobrzeń Wielki