Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 stycznia 2017 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa

OŚ.6131.253.2016

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.) oraz zgonie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nr I w Dobrzeniu Wielkim, Osiedle Energetyk 1A-D, 2A-B, 3A-C, 4A-B, 5A-B, 6 umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie jednego drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 31 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnącego na terenie działki nr 2388/424 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki.

 

DECYZJA

z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1 i art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249), w związku z wnioskiem z dnia 10.10.2016 r. Wspólnoty Mieszkaniowej Nr I Osiedle Energetyk 1A-D, 2A-B, 3A-C, 4A-B, 5A-B, 6 w Dobrzeniu Wielkim, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jarząb pospolity

 

ORZEKAM

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 31 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnącego na terenie działki nr 2388/424 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki.

 

UZASADNIENIE

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nr I w Dobrzeniu Wielkim zwróciła się do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 31 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2388/424 ark. mapy 3 obręb Dobrzeń Wielki, stanowiącej współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej Nr I w Dobrzeniu Wielkim.

W trakcie przeprowadzonych w dniu 25.11.2016 r. oględzin ujętego we wniosku jarząbu pospolitego o obwodzie pnia 31 cm mierzonego na wysokości 130 cm stwierdzono, że jest on całkowicie obumarły, posiada wypróchniały pień oraz suche gałęzie. W czasie wizji w terenie, w jego obrębie nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), która w ustawie o chronię przyrody, wprowadziła zasadnicze zmiany. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 lit a i b ustawy zmienionej, zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta nie jest wymagane w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (w chwili złożenia wniosku, tj. 10.10.2016 r. nie wymagało uzyskania zezwolenia wójta usunięcie jarząbu pospolitego, którego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekraczał 25 cm).

W myśl natomiast art. 4 ww. ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach,  do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 83-87 ustawy zmienianej, tj. ustawy o ochronie przyrody, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że opłata za usuniecie drzewa naliczona na ich podstawie byłaby wyższa niż opłata naliczona na podstawie przepisów dotychczasowych.

Mając na uwadze powyższe, należało stwierdzić, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami ustawy o ochronie przyrody, a także ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, na usunięcie ww. jarząbu pospolitego o obwodzie pnia 31 cm mierzonego na wysokości 130 cm, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia organu ochrony przyrody.

W związku z powyższym, ww. wniosek z dnia 10.10.2016 r., stał się w całości bezprzedmiotowy.

Uwzględniając powyższe należało orzec jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejszą decyzję uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, czyli z dniem 25 stycznia 2017 r.

 

Od niniejszej decyzji służ stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszej decyzji za doręczoną.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy 

                                                                                                                          Henryk Wróbel

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2017
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  10-01-2017 12:55
  przez: Irena Włodarczyk
 • zmodyfikowano:
  10-01-2017 12:56
  przez: Irena Włodarczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1458
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl