Przejdź do treści strony

Gmina Dobrzeń Wielki

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-2

       Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim Nr XXV/195/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-2, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w/w planu.     

     Uwzględniając nieznaczne modyfikacje wprowadzone projektem zmiany w/w planu miejscowego, w uzgodnieniu z organami: ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej - odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

   Projekt zmiany planu wyłożony będzie do publicznego wglądu w dniach od 16 lutego 2017 r. do 16 marca 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim w pok. nr 10, w dniach i godzinach pracy Urzędu, oraz dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej  bip.dobrzenwielki.pl/.  

   Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w poniedziałek 13 marca 2017 r. o godz. 14°° w sali nr 4 w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.  

   Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca  2017 r.  Uwagi do projektu zmiany planu również można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych:

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 2. lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 3. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

                                    

                                                                                                                    

                                                                               Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

 

  

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-02-2017
  przez: Henryk Wróbel
 • opublikowano:
  08-02-2017 08:15
  przez: Izabela Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  08-02-2017 08:15
  przez: Izabela Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Dobrzeń Wielki
  odwiedzin: 1833
Dane jednostki:

Gmina Dobrzeń Wielki
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
NIP: 991 049 55 69 REGON: 531413060

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 469 55 25
fax: (+48) 77 469 55 24
e-mail: ug@dobrzenwielki.pl
strona www: www.dobrzenwielki.pl